Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

manisa-selendi

TARİHİ

Bu gün Manisa İline bağlı bir ilçe olan Selendi, 1282 yılına kadar Latince ismi ile “Slandos” olarak anılmakta idi.Slandos şehri İlçemize bağlı Karaselendi Köyünün harabelerinin olduğu yerde kurulmuş olup, bu şehir M.Ö.7.Yüzyılda “Lidyalılara”ait ve Lidyalıların başkenti Sard’a bağlı idi. Lidya devletinin M.Ö.7.Yüzyılda Pers Kralı Krios’un baskınına uğraması ile Sard ve Slandos şehirleri büyük yıkımlar görmüştür.Bu şekilde Slandos şehri Lidyalılar’ın elinden çıkarak Persler’in egemenliği altına girmiştir. Makedonya Kralı Büyük İskender’in Pers Kralı 2.Darius’u yenip Pers İmparatorluğu’nu Makedonya himayesine almasıyla; M.Ö.332 yılında şehir bu kez de Makedonya ya geçmiş ve Makedonya devletinin çökmesine müteakip, M.Ö. 3.Yüzyılda Slandos şehri Doğu Roma İmparatorluğunun himayesine girmiş ve M.S.1282 Yılına kadar da Bizanslıların hükümranlığı devam etmiştir. Kösedağ (1242)Savaşı sonrasında çöken Selçuklu devletinden sonra sarsılan Anadolu’ya Moğol baskısıyla Orta Asya’dan boy boy göç eden Horasan Uç Türkleri,Anadolu’da küçük küçük beylikler kurmaya başlamış;bu şekilde Anadolu’da beylikler devri başlamıştır. İşte Germiyan Beyliğinin kurucusu Germiyan(Yağız) oğlu Alişir Bey M.S.1282 yılında Alaşehir ve Kula ile birlikte Selendi’yi de Bizanslılardan geri almış ve bu tarihte Selendi ilk defa Türk topraklarına katılmıştır.Daha sonra (1399-1400) yıllarında Kula ve Selendi Osmanoğulları’na katılmış ve Bursa’ya bağlanmıştır.Artık Selendi bu suretle Osmanlı topraklarının bir parçasıdır. Selendi ilçesi daha sonra Bursa’dan alınarak Manisa Sancağına bağlanmış,Ülkemizin düşman istilasından ilçemizde nasibini almış, 3 Eylül 1922 yılında ise düşman işgalinden kurtulmuştur.Bu nedenle 3 Eylül Selendi’nin kurtuluş olarak her yıl kutlanır.Cumhuriyet döneminde Kula ilçesine bağlı bir nahiye iken 1954 yılında Manisa’ya ilçe olarak bağlanmış ve günümüze kadar da bu konumunu sürdürmüştür.

 

COĞRAFİ KONUM

Selendi İlçesi Manisa İlinin en son ve en doğusunda bir yerleşim birimidir. Ayni zamanda Ege Bölgesi'nin aşağı-yukarı iç kesimlerinde yer almaktadır. Harita üzerinde yeri ise 28.9 derece doğu meridyeni ile 38.7 derece kuzey paralelinin kesişim yerinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Kütahya ili Simav ilçesi ve Demirci, batısında Kula ve Demirci ilçeleri, doğusunda Uşak, güneyinde yine Uşak ve Kula ile sınırını oluşturmaktadır. Yüzölçümü 850 kilometre karedir. İlçe etrafında,ilçeyi çanak şeklinde çevreleyen sıra dağlar mevcuttur. Bu dağların en yükseği yaklaşık 1500 metre civarındadır. Yağcı ve Yumru Dağları belli başlı yükseltilerdir.

manisa-selendi-silandos

Jeolojik Yapı

Jeolojik yapı itibariyle Selendi,büyük çoğunlukla Manisa ili jeolojik yapısı dahilindedir. Yer bilimcileri tarafından kalıntı ve katmanlar ile toprak durumu ve benzer kriterlere dayanarak yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle dağların uzantısı ve çöküntüler dikkate alındığında Manisa ilinin jeolojik yapısına uygunluğu görülmektedir. Manisa ili, 1. jeolojik devrin Türkiye için önemli kara parçası bulunan Saruhan-Menteşe kütlesinin bulunduğu alan üzerindedir. Selendi ilçesi de bu kütle dahilinde yeralmaktadır.1. jeolojik devirde kuzeydoğu-güneybatı istikametinde elips şeklini andıran bu eski sertleşmiş kütle 3. jeolojik devirde Alp kıvrımları teşekkül ederken yer yer kırılma ve çökmelere uğramış, ayrıca çevresinde yeni ve genç Alp kıvrımlarına rastlanılmıştır. Asıl çekirdeği oluşturan ana buğun,metamorfik kütlelerden meydana geldiği tahmin dahilindedir.3.jeolojik devrinin kıvrılma ve kırılma ve çökmeleri,Manisa ili alanını faydalı bir bünye karakterine sokmuştur. Hem kuzey -güney,hem de doğu-batı istikametindeki fay hatları Manisa ve çevresinde görülmektedir. Selendi de bu hatların karakterlerinden bir bölüm olarak dünyanın belli başlı deprem alanına girmiştir. Kırılmalar esnasında yükselen ve kısmen kıvrılarak eski kütlenin etrafını çeviren Demirci kıvrım dağları ve Selendi'nin kuzeyinde mevcut Yağcı Dağı ve devamı bu oluşumun bir parçası görünümündedir. Kula,Gördes, Demirci ve Selendi kıvrım dağları alanındaki faylardan 3.jeolojik zamanın sonunda yer yer volkanlar çıktığı ve bu alanı katılaşım kütlelerinin kapladığı görülmektedir. Simav Eynal,Selendi'nin batısında Şehitler, Salihli kaplıcaları kuzey-batı doğrultusunda fay çizgilerinin mevcudiyetini gösteren işaretlerdendir. Jeolojik yapı itibariyle Selendi,büyük çoğunlukla Manisa ili jeolojik yapısı dahilindedir. Yer bilimcileri tarafından kalıntı ve katmanlar ile toprak durumu ve benzer kriterlere dayanarak yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle dağların uzantısı ve çöküntüler dikkate alındığında Manisa ilinin jeolojik yapısına uygunluğu görülmektedir. Manisa ili, 1. jeolojik devrin Türkiye için önemli kara parçası bulunan Saruhan-Menteşe kütlesinin bulunduğu alan üzerindedir. Selendi ilçesi de bu kütle dahilinde yeralmaktadır.1. jeolojik devirde kuzeydoğu-güneybatı istikametinde elips şeklini andıran bu eski sertleşmiş kütle 3. jeolojik devirde Alp kıvrımları teşekkül ederken yer yer kırılma ve çökmelere uğramış, ayrıca çevresinde yeni ve genç Alp kıvrımlarına rastlanılmıştır. Asıl çekirdeği oluşturan ana buğun,metamorfik kütlelerden meydana geldiği tahmin dahilindedir.3.jeolojik devrinin kıvrılma ve kırılma ve çökmeleri,Manisa ili alanını faydalı bir bünye karakterine sokmuştur. Hem kuzey -güney,hem de doğu-batı istikametindeki fay hatları Manisa ve çevresinde görülmektedir. Selendi de bu hatların karakterlerinden bir bölüm olarak dünyanın belli başlı deprem alanına girmiştir. Kırılmalar esnasında yükselen ve kısmen kıvrılarak eski kütlenin etrafını çeviren Demirci kıvrım dağları ve Selendi'nin kuzeyinde mevcut Yağcı Dağı ve devamı bu oluşumun bir parçası görünümündedir. Kula,Gördes, Demirci ve Selendi kıvrım dağları alanındaki faylardan 3.jeolojik zamanın sonunda yer yer volkanlar çıktığı ve bu alanı katılaşım kütlelerinin kapladığı görülmektedir. Simav Eynal,Selendi'nin batısında Şehitler, Salihli kaplıcaları kuzey-batı doğrultusunda fay çizgilerinin mevcudiyetini gösteren işaretlerdendir. Bütün bu oluşumlar ve muhteviyatı ayni bölgede olduğu gibi aralıklarla da görülebilir. Jeolojik yapı itibariyle Selendi,her ne kadar ilimizin jeolojik yapısına uygunluk arz ediyorsa da kesin olarak bir araştırma dahiline alınmamıştır. Ancak çevrede yapılan yeraltı maden araştırmaları,kayaların oluşumu ve yeraltı su kaynaklarının benzerliği ölçüsünde jeolojik ihtimaller verilmektedir. Manisa ili sınırları içerisindeki rölyefe bugünkü şeklini veren yer hareketleri, oluk şekilli çukurları meydana getiren son büyük hareketlerdir. Eski kütlelerin tabaka doğrultuları çok defa bu yeni hareketlerin doğu-batı,kuzey-güney veya güney-doğu,kuzey-batı olan doğrultularına uymakta ve bugünkü rölyefin doğrultusunu etkilemektedir

Dağlar,Ovalar,Akarsu ve Yaylalar

İlçemiz sınırları içinde belli başlı bir dağ sırası mevcut değildir. İlçe merkezi 390- 400 metre yüksekliktedir. Bu yükseklik aynı zamanda ilçenin en alçak alanını teşkil etmekte,bir çukur görünümündedir. Bu çukur adeta bir göl gibi,etrafa ağır ağır yükselen ve azami yüksekliği 1500 metreye varan çember şeklinde bir dağ sırası ve devamının ortasında kalır. Bu dağlar, zirvelerden sonra yerini yüksek düzlüklere (yaylalara) bırakır. Çıkrıkçı ,Yenice köyleri yanındaki Yağcı Dağı(1516) ile Eskin,Rahmanlar,Çinan ,Kabaklar köyü sınırlarına dayalı (soğanlı)Yumru Dağı belli başlı dağları oluşturmaktadır. Daha düşük seviyede kalan tepe görünümünü aşan nitelikte sıradağlar çemberimsi bir şekil almıştır. Selendi'nin kuzeyinde,doğu-bayı istikametinde uzanan zirveler üzerinde ve eteklerinde köyler kurulmuştur. Aynı şekilde Selendi'nin güneyinde doğu-batı istikametinde devam eden ucu doğuda Uşak'a kadar yükselen, batıda da Kula Divriği Dağına dayalı dağ sırası görülmektedir. Selendi'nin batı ve doğusunda,kuzey ve güney istikametinde sıralanmış orta yükseklikte dağlar mevcuttur. İlçenin ova sayılabilecek belli başlı alanı yoktur. Selendi çayı boyunca doğu- batı istikametine doğru uzun,dar bir koridor durumunda alan mevcuttur. Etrafı dağlarla çevrili çanak şeklindeki bu kısım halk arasında ova olarak nitelendirilir. Düzlük,oldukça zengin bir sulama ve kullanma durumuna haiz iken bu potansiyel değerlendirilememektedir. Düzlük boyunca sulama için yapılan artezyen çalışmalarında hep müspet sonuçlar alınmaktadır. Etraftaki dağlara doğru tatlı bir meyille genişleyen düzlük,gittikçe artan oranlarda seksen-yüz metreye varan artezyen çalışmalarına yol açmaktadır. İlçede bundan başka bir de etrafta merkeze nazır dağlar ve üzerinde kaim platolar(düzlükler) mevcuttur. İlçeye 600 metre civarında yükseklikte irtifada bulunan Kınık Dağı üzerindeki yaylada Mıdıklı Köyü Kavak alanı mahallesi kaim bulunmaktadır. Uşak-Selendi arasında sınır çizen Kürkçü Köyü ve batısında Dumanlar Köyü ile yine Selendi-Simav arasında sınır Azizbey, Tepeynihan ve batısında Çıkrıkçı Köyleri bu şekilde yayla düzlüklerinin mevcut oldukları yerleşim alanlarıdır. Genellikle buralarda Türkiye genelinde olduğu gibi hayvancılık yapılmaktadır. Akarsu bakımından Selendi, ülke geneline göre iyi durumdadır. Ancak düzensiz kullanım ve iyi kullanmama bu durumu fakirleştirmektedir. Hatta kurak mevsimlerde bir hayli sıkıntılı anlar yaşamaktadır. İlçenin tek akarsuyu Simav Dağından doğarak Gediz Nehrine ulaşan Selendi Çayıdır. Selendi’yi çepeçevre kuşatan dağların eteklerinden süzülerek çayı beslemektedir. Çevrede Gediz nehrine en çok su taşıyan akarsu durumundadır. Yaz mevsiminde hemen hemen yok denecek kaybolan su,Bazı kış ayları çay kenarındaki konutları sel basarak zor anlar yaşatmaktadır. Hava oğlu,Satılmış ve Selmanhacılar köyleri yakınlarından geçen İlke çayı ikinci bir akarsudur. Ancak bu çay da diğeri gibi kış aylarında dağların kaynak ve yağmur sularını taşır. Yaz aylarında ise hemen hemen yok denecek kadar su azalır. İlke Çayı da Selendi Çayı gibi yakınlarını sulama için istifade ettirir. Daha önceki yıllarda azda olsa suyu olan ve Şehirli oğlu köyü içinden geçen Söğüt Deresi kaynak olarak göze çarpmaktadır.

manisa-selendi2

İklim

İlçemizde İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi arasında değişken bir iklim türü yaşanmaktadır. Akdeniz ılıman iklimi kısmen yaşanmaktadır. Coğrafi konum itibari ile değişik bir yapı arz etmektedir. İlçe merkezi ortalama 390 metre yükseklikte olmasının yanında etrafında çember şeklinde sıra dağlar yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 850 kilometrekaredir. İlçe merkezinden başlayan düz arazi çok tatlı eğimlerle dağların zirvesine ulaşır. Böylelikle 400 metre civarındaki ilçe merkezi düzlüğü; 700 metre ile 1500 metre arasında değişen sıra dağlarla ihata edilmiştir. Diğer yerleşim birimi olan köylerin büyük bir bölümü ilçeyi çevreleyen bu dağ yamaçlarında kurulmuş olduğundan ilçe merkezi ile köyler arasında iklim farklılıkları görülür. Bu farklılığa ilçe merkezinden geçen Selendi Çayı da etki eden önemli bir faktördür. Genel olarak kışların, çok soğuk olmayan tam ılıman da diyemeyeceğimiz orta sertlikte bir hava durumu yaşanır. Uzun süreli soğuk hava hüküm sürmez ilçe merkezine yılda bir-iki kez kar ancak düşer. Birikinti kar çok az görülür. Hiç düşmediği zamanda olur. Ancak etrafındaki dağlarda on-on beş gün kaldığı da olur. Yağışlar kışın aralık-ocak-şubat aylarında olur. Yüksek dağlara yağan karlarla birlikte; kuzeyden esen poyraz ,don olayları meydana getirir. Bu durum ilçe merkezine etkiler,zaman zaman şehrin su şebekesinde çeşmelerin donmasına sebep olur. Bu durum daha önceki yıllarda daha da belirgin olduğu söylenmektedir. Yazları ilçe merkezinde sıcak ve kurak bir iklim görülürken dağlardaki yerleşim birimi olan köylerde serin tatlı bir sıcaklık hüküm sürer. İlkbahar yağışları yaz mahsulleri için verimli olur. En çok sıcaklık Temmuz ve Ağustos aylarında görülür. Ortalama sıcaklık bu aylarda 30 derecenin altına düşmez. Bu sıcak hava sonbahar ayı olan Eylül' de yerine serin bir havaya bırakır. Bu aylarda bilhassa çiğ ve kırağı ilçe merkezinde sıkça görülür. Buna şehrin ortasından geçen Selendi Çayı da etki eder. Genel olarak iklimine daha çok Ege bölgesinde yaşayan iklim türü denilebilir. Kış mevsiminde çok kısa süre de olsa karasal iklime benzer bir iklim görülür. Kuzey-batı Anadolu veya Marmara Bölgesinden gelen yağışlar ilçe sınırlarına uğrar. Rüzgarlı geçen günler azdır,ilçe merkezinde etrafında dağların olması etkisini azaltır. Yüksek kesimlerde ise rüzgarlar biraz daha fazladır.

 

ULAŞIM

İlçemiz Ankara-İzmir karayoluna:16 km, Simav'a 56 km, Demirci'ye 60 km, Uşak'a 77 km Salihli'ye 86 km Kula'ya 38 km uzaklıktadır. İlçemizin ilimize olan uzaklığı ise 158 kilometredir.

 

 turkyo-ASUS INTEL

 

ASUS INTEL 775 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz G41

No tags for this post.

Leave a Reply