Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

manisa-akhisar-kus bakisi

TARİHİ

M.Ö. 14. yüzyılda İskitlerle birlikte akınlar yapmakta olan bir amazon kolunun Lidya’ya kadar uzandığı ve Kraliçeleri Myrine tarafından Akhisar’la Dikili arasında bazı kasabalar kurdurulduğu, bunlardan bir tanesine kendi adını verdiği ve Akhisar’ın bir amazon karargahı halinde küçük bir kasaba olarak kurulduğu belirtilmektedir. Aradan 1300 yıl geçtikten sonra M.Ö. 24 yılında bir deprem sonunda yıkılan bu kasaba amazon komutanlarından Tyatirin adını taşımaktaydı. Tyatirin kuruluşundan sonra Helen Rumları tarafından başka isimlerle anıldı. Örneğin: Polonya, Ohipko, Semiramis gibi. Akhisar tarih boyunca Hititler, Akadlar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanlılar ve Osmanlılar yönetiminde kalmıştır. Lidyalılar zamanında senatosuyla, kalabalık nüfusuyla ve zenginliğiyle önemli bir şehir olmuştur. Bizans imparatoru Konstantin tarafından Gölmarmara’ya sürülen Tyeder, Akhisar’ın şimdiki istasyonla hastane arasına beyaz bir kale yaptırmasıyla birlikte, eski Tyatir (Thyateira veya Thyatira) adı Aspro-Kastro oldu. ASPRO (Ak) KASTRO (Hisar) demektir. 1307 yılında Türklerin yönetimine geçince, Aspro-Kastro adı Türkçeleştirilerek AKHİSAR oldu. 1390 yılında Akhisar, Osmanlı Türklerinin yönetimine geçti. 1923 yılına kadar Saruhan Sancağı’nın kazası olarak yönetildi. 1923 yılında Saruhan Vilayet olduğundan ona bağlı kaldı. 1927 yılında Saruhan Vilayeti’nin adı Bakanlar Kurulunca Manisa Vilayeti olarak değiştirildi. Akhisar’da, Manisa Vilayetinin kazası oldu. Birinci Dünya Savaşından önce nüfusu 12.000 kadar olup, yüzde 75’inden fazlasını Türkler, geri kalanını ise Rum ve Ermeniler meydana getiriyordu. 1919 -1922 yılları arasında Yunan işgali altında kaldı. 6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu. Şehri terk eden Rum ve Ermenilerin yerine iskan edilen, Rumeli Türkleri ile Yugoslavya’dan gelen Türk göçmenleri nüfusu hızla arttırarak 1927’de Akhisar’ın nüfusunun 18.000’e ulaşmasını sağladı.

 

COĞRAFİ DURUM VE İKLİM ÖZELLİKLERİ

Akhisar Ege bölgesinin kuzeyinde aynı adlı ovada kurulmuştur. Manisa İlinin en büyük, Türkiye’nin sekizinci ilçesidir. Akhisar’ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında Saruhanlı, kuzeyinde Kırkağaç, Soma, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yer almaktadır. Akhisar Manisa’ya 52 km, Ege Denizine 100 km. uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 106 metre, Yüzölçümü 1.754 km² dir. Akhisar önemli yollar üzerinde bulunmaktadır. İzmir-İstanbul karayolu, İzmir-Ankara ve İzmir- Bandırma demiryolu Akhisar’dan geçer. Çevre ilçelere, Gölmarmara, Kırkağaç ve Gördes karayolu ile bağlanmıştır. Akhisar’ın önemli yollar üzerinde bulunması hareketli bir ticaret merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır. Akhisar ovasının aslı bir çöküntü alanıdır. Ovanın kuzeyinden güneye kuş uçuşu 30 km. Doğu-Batı yönünden genişliği 9-40 km. arasındadır. Yaklaşık olarak 2 milyon yıl öncesinden günümüze kadar çevredeki dağlardan inen Kum Çayı, Gürdük Çayı ve kollarının getirmiş olduğu alüvyonlarla örtülmüş ve bugünkü görünümü almıştır. Akhisar depremlerin çok olduğu tektonik çukurlar ve kırıklar üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle yıkıcı sarsıntıların olduğu birinci derece deprem bölgelerindendir. Akhisar’ın ilçe sınırları içindeki en yüksek dağı Kuzeydoğudaki Sıdan dağıdır. Yüksekliği 1.224 metredir. Kuzeydoğuda Görenez dağı 1.173 m., güneydoğuda Gölcük dağı 807 m., güneyde Karahöyük Dağı 525 m., kuzeybatıda Koru Dağı bulunur. İlçe sınırları içinde akarsu yoktur. Güneyde Kum çayı, batıda Gürdük çayı bulunur. Kum Çayı Türkmen dağlarından doğar, uzunluğu 152 km.’dir. Gürdük Çayı ile birleşerek suları çoğalır, yağışların kış mevsiminde fazla düşmesi nedeniyle debileri artar. Yaz mevsiminde sıcaklığın yüksek ve buharlaşmanın fazla olması nedeniyle bazı kollar tamamen kurur. Batıdaki Yunt dağları nedeni ile deniz etkilerine azda olsa kapalıdır. Bu yüzden karasallaşmış Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Karasallık özelliği doğudaki dağ kesiminde daha belirgindir. Akdeniz iklim özellikleri görüldüğünden doğal bitki örtüsü maki bitki topluluğudur. Makiler 600 m. yüksekliğe kadar görülmektedir. 600 m. den daha yükseklerde çam ormanlarının en yaygın olduğu kesim, ilçenin kuzey kesimi ile güney ve batısında yer yer fundalar görülür.

 

NÜFUS DURUMU

Birinci Dünya savaşından önce nüfusu 12.000 kadar olan Akhisar, Yunan işgali sırasında gerilemiş, Cumhuriyet döneminde hızla gelişerek 1927 yılında Akhisar İlçe Merkezi nüfusu 18.000,e çıkmıştır. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçlarına göre, İlçemizin toplam nüfusu 152.582 olup, şehir nüfusu 81.510, kasabalar toplam nüfusu 25.786, köylerin toplam nüfusu 45.286, kasaba ve köy toplam nüfusu ise 71.072 olarak tespit edilmiş iken, 2011 yılı adrese dayalı nüfus tespit sonuçlarına göre; ilçemizin toplam nüfusu 159.650 (79.280 erkek, 80.370 kadın), ilçe merkez nüfusu 104.777 (52.133 erkek, 52.644 kadın), kasabalar toplamı 19.968, köylerin toplam nüfusu 34.905, kasaba ve köy toplamı ise  54.873 olarak belirlenmiştir.

 

İDARİ YAPI

Akhisar ilçesi merkez haricinde 9 kasaba ve 86 köyden oluşmaktadır.  Merkezde 14, kasabalarda ise 20 mahalle muhtarlığı mevcuttur. Devlet yönetimi ile halk arasında iyi bir ilişki vardır. Köylerimizde genellikle toplu yerleşim düzeni vardır. Ancak özellikle dağlık bölgelerimizdeki köyler olmak üzere 36 köyümüzde toplam 71 bağlı mahalle bulunmaktadır. Bunlardan 55’inde devamlı oturulmakta, 16’sı ise sadece yaz aylarında kullanılmaktadır. 11 mahalle nüfusu 100’ün üzerindedir. Köy bağlıları ile birlikte kırsal kesimdeki yerleşim ünitesi sayısı 157’dir. İlçede Kaymakamlık ve Bakanlıkların Taşra teşkilatı olan İlçe Müdürlüklerinin hepsi İlçe Özel idare Müdürlüğü mevcut olup, Orman İşletme Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Askerlik Şubesi Başkanlığı, Türk Telekom gibi çevre yerleşim birimlerine de hizmet veren Bölge veya işletme düzeyinde teşkilatlanan birimler de bulunmaktadır.İlçe adli yönden ağır ceza merkezidir. Garnizon Komutanlığı ise Hava Meydan Komutanı tarafından ifa edilmektedir.

 manisa-akhisar2

SOSYAL YAPI

Sosyal yaşama birlik ve beraberlik hakimdir. Örf ve adetlerine bağlılık vardır. Sosyal yaşam genelde; işyeri, ev, kahvehane, akraba ziyareti, bahar ve yaz aylarında piknik ve civarda bulunan deniz kenarlarında tatil çerçevesinde geçer. Akhisar’da ikamet eden birçok kişinin yakın çevrede yazlığı mevcut olup en azından Yaz aylarında hafta sonlarını burada geçirirler. Evler genelde beton, kagir ve briketten yapılmış sağlam ve sıhhidir. Şehir merkezi, ilçeye bağlı kasaba ve köyler ile komşu ilçelerin sosyal yaşamda ihtiyaç duydukları gereksinimleri (ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık gibi hizmetlerin) karşıladığı büyük merkez halindedir. İnsanların büyük çoğunluğu bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olup, yeşil kartlı vatandaş oranı %10’dur. Halk ile devlet ilişkileri olumlu ve olup, vatandaş genelde kurallara uymaktadır.

 

EĞİTİM DURUMU

İlçenin genel eğitim durumu; fiziki mekan, ders araç-gereçleri, öğretmen sayı ve kalitesi, öğrencilerin Orta Öğretim Kurumları Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı başarı düzeyi, nüfusun genel eğitim seviyesi vb. hususlar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye ortalamaları civarındadır. İlçede Yaş Gruplarına Göre Okuma Yazma Bilenlerin Oranı: 14-15 Yaş grubuna göre % 99, Genel Nüfusa göre % 98,6’dır. Çağ nüfusunun % 90,4’ü anaokuluna gitmektedir. İlçe genelinde 89 okuldaki 1.171 derslikte 1.538 öğretmen ile 26.725 okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine eğitim verilmektedir. Ortalama sınıf mevcudu 23’dür. Yaygın eğitim kursiyerleri ile sayı 30.000’i geçmektedir.

 

KÜLTÜREL YAPI

İlçedeki kültürel yapı homojen olmamakla birlikte, yörenin özelliklerini yansıtır. İlçe merkezi ile birkaç kasaba ve köyümüzde balkanların kültürel havası eserken, dağlık ve ormanlık alanlarda Yörük kültürü yaşatılmaktadır. İlçe merkezinde birkaç dernek ve vakıf ile Erzurum, Bayburt, Karadeniz, Makedon, Roman, vb. vatandaşlar kendi aralarında kültürel değerlerini sürdürmeye gayret göstermektedir. İlçemizde Belediye ye ait 500 kişi kapasiteli sinema salonu ile 450 kişilik Bülent CİĞEROĞLU Kültür Merkezi mevcut olup, her gün film gösterimi, ayda birkaç tiyatro oyunu, birkaç konferans, seminer vb. kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Musiki Dernekleri tarafından yılda 5-6 kez konser düzenlemekte, Sanat ve Kültüre yönelik dernek ve vakıflarda değişik kültür ve sanat etkinliklerinde bulunmaktadırlar. Akhisar belediyesinin 2009’da hizmete açtığı Gölet Tesisleri de sosyal ve kültürel açıdan önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Akhisar’da keçecilik ve fonksiyonel ya da dekoratif amaçlı minyatür yaylı at arabası, fayton ve kağnı üretimi de kültürel bir öğe olarak devam ettirilmektedir. Gerek Belediye gerekse okullarımızın kurduğu ekipler ile Ege yöresine has halk oyunları yaşatılmakta ve yarışmalarda dereceler elde edilmektedir.

 

SPOR

İlçemizde 5.000 seyirci kapasiteli Şehir Stadyumu ve 1.800 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu mevcut olup, ayrıca 8 adet çim, 6 adet toprak zeminli stadyum bulunmaktadır. Akhisar Belediyesine ait Olimpik Yüzme Havuzu ve Gölet Tesisleri, Beyoba Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Sağlık Meslek Lisesi spor salonu diğer spor tesisleridir. Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi Bahçesinde İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Kapalı Spor Salonu ve Kayalıoğlu Belediyesinin yüzme ve tenise ilişkin tesis inşaatı devam etmektedir. İlçemizde bulunan 25 spor kulübü 10 dalda faaliyet göstermektedir. 1. ve 2. Amatör Kümede 10 futbol takımı mevcuttur. Federasyonlarımızın her türlü resmi faaliyetleri ile amatör küme futbol müsabaka organizasyonları yanında okul spor müsabakaları ile Akhisar, Gördes, Kırkağaç ve Soma ilçeleri sporcu lisans işlmleri de İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 1 Müdür Vekili, 1 Bekçi Bakıcı, 1 Sözleşmeli Güreş Antrenörü olmak üzere toplam 3 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şehir Stadında: futbol, atletizm, Kapalı Spor Salonunda: basketbol, voleybol, güreş, teak-wando, judo, satranç, halk oyunları çalışma ve müsabakaları, 2010 yılında açılan Gençlik Merkezinde;  yüzme, satranç, halk oyunları, enstrüman, resim, jimnastik, okçuluk sporları, sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Belediyenin Motodrag pistinde bölge ve ülke düzeyinde yarışmalar yapılmaktadır. Akhisar Belediyespor Futbolda Bank Asya 1.Ligde ve Basketbol takımı 2. profesyonel ligde mücadele etmekte olup, ilçemizdeki saha ve salonlarda zaman zaman ulusal ve uluslararası müsabaka ve yarışmalar yapılmaktadır. Akhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokol ile ilçemiz merkezinde kalan stadyum ve salon, Belediye tarafından yaptırılacak 12.000 kişilik satadyum ve 2.000 kişilik kapalı spor salonu ile takas edilmesi planlanmaktadır.

 

EKONOMİK DURUM

Akhisar’da ekonomi büyük ölçüde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörüne dayalı olup, son yıllarda tütünün yerini zeytin almıştır. Ayrıca başta Graniser olmak üzere gerek Organize Sanayi Bölgesinde gerekse ilçe merkezi, kasaba ve köylerde kurulu bulunan irili ufaklı 100’ün üzerinde fabrika ve tesis üretimlerine devam etmektedir. Ayrıca ilçemizde tesisleri bulunan Keskinoğlu A.Ş.’nin tavuk ve yumurta üretimi ilçe ekonomisine önemli girdi sağlamaktadır.

manisa-akhisar3

Tarım

Akhisar ilçesinin ekonomisinin  % 70’i tarıma dayalıdır. Ziraat Odasına kayıtlı çiftçi sayısı 27.775’dir. Akhisar’ın tarım sektörünün en gelişmiş dalı zeytin yetiştiriciliğidir. İlçemiz 827.635 dekarlık tarım alanı ile Manisa il merkezi dahil Manisa’nın en fazla tarım arazisine sahip ilçesidir.Tarla tarımında buğday, tütün, mısır, pamuk, bağ-bahçe tarımında büyük bölümü zeytin olmak üzere sebze, çekirdeksiz üzüm ile kavun üretimi ağırlıktadır. İlçede son yıllarda dikilen fidanlarla birlikte zeytin ağaç sayısı 10 milyonu aşmıştır. İlçede mevcut 36 fidan yetiştiricisi 2009 yılında 370.470, 2010 yılında 190.500 adet zeytin fidanı üretmişlerdir.

Hayvancılık

Özellikle İlçemizde kurulu bulunan Keskinoğlu A.Ş.’ye ait beyaz et, yumurta ve zeytinyağı üretimine yönelik tesisleri bu sektörde önemli paya sahiptir. Keskinoğlu, 1963’ten beri tavukçuluk sektöründe hizmet veren, Türkiyenin ilk ve tek entegre tavukçuluk kuruluşudur. Avrupa Birliğine ihracat yapan ilk piliç eti firması olan     Keskinoğlu Şirketler Grubunun tesislerinde yıllık 750 milyon adet yumurta, 105.000 ton piliç eti ve ürünleri, 100 milyon adet viyol (yumurta kabı), 9 milyon adet yumurta yönlü dişi civciv, 2,4 milyon adet yarka, 40 milyon adet broiler (etlik civciv) ve 40.000 ton organik gübre üretimi yapılmaktadır. Pazar payı % 9’a çıkan Ravika zeytinyağı, yıllık 1 milyon ton civarında üretim yapan 2 yem fabrikası da mevcuttur. Firma yaptığı üretim yanında çalıştırdığı 1.800 civarında personelle istihdam açısından da önemli bir paya sahiptir.

Ormancılık

İlçe yüzölçümünün % 46’sı orman alanı sayılan İlçemizin kırsal kesiminde ormancılık faaliyetleri de kısmen önem taşımaktadır. 07.03.1990 tarihinde 90/142 sayılı kararla kurulan Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanına Kırkağaç, Soma ve Gölmarmara ilçeleri de dahildir. Kuzey doğu kısmı Gördes İşletmesi sorumluluğundadır. İlçe dahilinde Akhisar merkez, Kavakalan, Başlamış, Zeytinliova ve bir Depo Şefliği olmak üzere 5 adet Orman İşletme Şeflikleri marifetiyle ormancılık faaliyetlerini sürdürmektedir. 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 3 İşletme Şefi, 3 Mühendis, 22'si orman muhafaza memuru toplam 55 memur, 153 daimi işçi olmak üzere 208 personelin görev yaptığı birimde  4 gözetleme kulesi,  12 arozöz, 4 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ekibi, 1 dozer, 1 treyler ve 1 devriye aracı yangın sezonu boyunca faaliyet göstermektedir. Akhisar ilçesi dahilindeki 152.334 hektar alanın 69.651 hektarı ormanlık alan olup, hakim ağaç türü kızılçam, karaçam ve meşedir. Ormanlık alanın % 36’sı bozuk orman alanı, % 64’ü verimli ormanlık alandır. 2010 yılında toplam 161.349 m³ endüstriyel odun ile 49.709 ster yakacak odun üretimi yapılmıştır. Orman köyü statüsünde bulunan yerleşim birimlerindeki vatandaşlarımız orman işçiliği yaparak aile ekonomilerine önemli bir kaynak sağlamaktadır. Ayrıca zati ihtiyaç uygulamasından yararlanmaktadırlar. Satış gelirleri; 2006 yılında 10.226.334-YTL, 2007 yılında 10.750.831-YTL, 2008 yılında 11.838.000-YTL, 2009 yılında 12.364.400- TL, 2010 yılında 14.269.252- TL olmuş, dönem karları ise; 2006 yılında  3.542.000- YTL, 2007 yılında 3.445.724- YTL, 2008 yılında 3.900.000- YTL, 2009 yılında 3.162.000- TL, 2010 yılında ise 4.082.000- TL olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret

Akhisar önemli bir ticaret merkezi olma özelliğini yüzyıllardır sürdürmekte olup, sadece kendi sınırları içindeki insanların değil, çevredeki birkaç ilçenin de alış-veriş merkezi durumundadır. Ayrıca önemli ölçüde dış ticaret hacmi mevcuttur. İlçede en büyüğü Çarşamba günü olmak üzere haftada 3 gün pazar kurulur. İlçe merkezindeki Zeytin Borsası, Oto Galericiler Sitesi ticari hareketliliğin olduğu yerlerdir. Ticaret ve Sanayi Odasında 2.029, Ticaret borsasında 373 ve 14 Esnaf Odasında 5.804 olmak üzere ilçedeki esnaf kuruluşlarına kayıtlı toplam 8.206 vatandaşımız vardır. Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine kayıtlı üye sayısı 1.675 olup, 2008 yılında 9.315.758-YTL, 2009 yılında ise 7.718.023- TL, 2010 yılında ise 8.842.408-TL’dir.  Kredilerin tamamına yakınının geri dönüşü olmaktadır.

Madencilik ve Enerji

İlçemiz Dağdere Kasabası’nda kömür madeni olup, Bükköy Turizm Ticaret A.Ş. tarafından işletilmektedir. Hamit ve Çıtak Köylerimizde bulunan kömür ocakları da Üçpınar Şimşek Madencilik tarafından işletilmektedir. Akselendi kasabası ve Doğankaya köyünde taş ocağı, Harmandalı köyünde mermer ocağı ve mozaik tesisleri bulunmaktadır. Enerji sektöründe son zamanlarda özel girişimciler tarafından rüzgar enerjisi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Turizm

İlçemizde turizm sektörünün çok canlı olduğu söylenemez. Zaman zaman günübirlik gelen yabancı turistler dışında çok fazla hareketlilik görülmez. İlçede 4 yıldızlı ve 110 yatak kapasiteli  Palm City Otel ve  3 yıldızlı  89 yatak  kapasiteli Tütün otel olmak üzere Turizm belgeli 2 otel bulunmaktadır ve toplam yatak kapasiteleri 199’dur. Belediye ruhsatlı 7 otelin toplam yatak kapasitesi ise 219’dur. Tüm yatak kapasitesi ise 418 olmaktadır. Bunların dışında 14+27 = 31  yatak kapasiteli Öğretmen Evi ve 6 yatak kapasiteli Orman İşletme Misafirhanesi mevcuttur. Thyateira’ın Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde  önemli bir dini merkez olduğu, Hıristiyanlığın İlk 7 kilisesinden birisinin Akhisar’da bulunduğu bilinmektedir. Başta Tepe Mezarı olmak üzere, Ulu Cami, Paşa Camii ve Hamamı vb. görülmeye değer tarihi mekanlar mevcuttur.

 turkyo-Nikon Parasoley HB-32

 

Nikon Parasoley HB-32

No tags for this post.

Leave a Reply