Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

İzmir-bayindir

TARİH

Bayındır İlçesinin bir yerleşim yeri olarak ne zaman kurulduğu tam olarak  bilinmemektedir. Araştırmalar yörede sırasıyla milattan önce 3000’li yıllarda Hititlerin, 700’lü yıllarda Frigya ve Lidyalıların, Milattan sonra 900’lü yıllarda Bizanslıların, 1084 yılından sonra Selçukluların ve 1425 yılından sonrada Osmanlıların Egemen olduğu ortaya koymaktadır.

Bayındır ilçe merkezinde Bizanslılar döneminde yerleşimin bulunduğu ancak Selçukluların gelişi ile Orhan Gazi tarafından 14. yüzyılın başlarında 24 Oğuz boyundan Üçoklar’ dan biri olan Bayındır Türkmen Boyunun kendi adı ile yeni bir yerleşim oluşturduğu bilinmektedir. Bir rivayete göre ilk yerleşim yerinin Ergenli Deresi kenarında kurulmuş iken bu yerleşim taşkınlar yüzünden daha sonra ilçe merkezinin şimdi bulunduğu yere taşınmıştır.

Evliya Çelebi  Seyahatnamesi’nde Bayındır’ ın Paşa Hası olduğu belirtilmektedir. Tapu kayıtlarına göre burası şehzadeliği döneminde II.Selim’e verilmiş, II.Selim padişah olunca da damatlarından Sadık Paşa’ ya 80 akçelik bir has olarak bağışlanmıştır. Şemsettin Sami Kamus-Ül Alam’ da  Bayındır da 28 cami ve   1 medrese ve 2 Hıristiyan okulunun bulunduğunu, Aydın vilayetine bağlı İzmir Sancağı’nın bir kazası olduğunu, 400 kadar nüfuslu olduğunu yazmaktadır. Ancak Hıristiyan okulları günümüze kadar ulaşmamıştır. Katip Çelebi ve Alman Tarihçi Phlippson eserlerinde Bayındır’ın tarihi ile ilgili aynı  paralelde ifadeler kullanmaktadırlar.

Bayındır önceleri bir nahiye merkezi iken 1871’ de Belediye, 1875’ de ilçe merkezi haline gelmiştir. İlçe 30 Mayıs 1919 yılında Yunan işgaline uğramış ve 2.5 yıllık işgalden sonra 4 Eylül 1922 de kurtarılmıştır. Bu tarihe kadar Bayındır ilçesinin nüfus mozaiğinde Çoğunluğu Türk olmak üzere Rum, Ermeni ve Yahudilerinde yaşadığı göze çarpmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra İzmir iline bağlı bir ilçe   merkezi olan Bayındır’ da 1938 yılında ilk planlama haritaları yapılmıştır.

 

COĞRAFİ DURUMU

Toplam yüzölçümü 588 Km²‘dir. Doğusunda Ödemiş, güneyinde Tire, batısında Torbalı, kuzeyinde Kemalpaşa ve Turgutlu İlçeleri bulunmaktadır. İlçenin kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık   16 km, doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu ise 25 km’dir. İlçe merkezi Ege denizine dik olarak uzanan sıradağların üzerindeki Bayındır ve Basra tepelerinin güney yamaçlarına kurulmuştur. Doğusundan gelen Küçük Menderes Nehri ilçenin Tire ilçesi ile sınırını oluşturmaktadır.

İlçe alanının yüzey biçimi; kuzey kesimi doğu-batı doğrultulu dağlar ile kaplı olup, güney kesiminde ise Küçük Menderes Nehrinin bulunduğu vadi tabanında ve etek arazide  bir şerit halinde uzanan alüvyal ve kolüvyal topraklar  yer alır. Dağlık yörede doğal bitki örtüsü zeytin ve orman karışımıdır. Yükseklere   doğru gidildikçe çam örtüsü yoğun olup, çeşitli meşe türleri, kızılçam ve karaçam oldukça geniş alanlar kaplar.

İlçenin en önemli akarsuyu Küçük Menderes nehridir. Bu nehir İlçenin Güney bölümünde doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. İlçe sınırları içersindeki Küçük Menderes nehrini besleyen zengin su kaynakları yoktur. Rejimleri düzensiz olan Başdeğirmen, Hıca ,Destere ve Paşa suyu dereleri kış yağışlarının bol düşmesi halinde sularını Küçük Menderes nehrine ulaştırabilmektedir.

Yörede Akdeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak,kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Kuzeye doğru çıkıldıkça iklimde farklılaşmalar göze çarpar. Yıllık yağışların önemli bir bölümü sonbahar ve kış    aylarında düşer. Kar yağışı yüksek kesimlerde nadiren görülür. İlçemizde meteoroloji istasyonu  bulunmadığı için meteorolojik kayıtlarla ilgili veriler sunulamamıştır.

izmir-bayindir2 

 

İDARİ YAPI

Bayındır İlçesi  merkez  dahil 38 yerleşim biriminden meydana gelmektedir.Bu yerleşim yerlerinin 2'si  belediye, 36'sı köydür. İlçe Merkezinde ve Zeytinova Beldeleri’nde Belediye teşkilatı bulunmaktadır.

İlçedeki yerleşimlerin bir bölümü dağların güneye bakan yamaçlarında diğer bir bölümü ise ovadadır. İlçe merkezi 22 mahalleden oluşmaktadır.

Merkezde evler toplu olarak bir arada bulunmaktadır. Ancak,Belediye sınırları içinde bulunan ova arazisi üzerinde dağınık biçimde evlere rastlamak mümkündür.

Ancak daha çok İlçe Merkezinin batısında,denize dik uzanan dağların güney eteklerinde kurulmuş bulunan bir kısım eski köylerin sakinleri,Küçük Menderes Nehri’nin kuruması ve taşkın tehdidinin ortadan kalkmasıyla bu nehrin kenarındaki verimli araziler üzerinde " Ova Mahallesi" yada "Çayır Mahallesi" adıyla yeni yerleşimler oluşturmuşlardır.

Bu köylerin bir kısmında halk yazın ova mahallesinde kışın eski yerleşim yerinde oturmakta,diğer kısımlarda ise eski yerleşimi tamamen terk ederek ova mahallesinde yaşamaktadırlar.

İlçenin İdari yapısında etken olan unsurların başında vatandaşın geçim kaynağı ve işi gelmektedir.Dağ köylerinde sınırlı geçim kaynakları nüfusun hızla azalmasına,ova köylerinde verimli ovaların bulunması da kısmi nüfus artışına neden olmaktadır.Tarımın sanayi ve hizmet sektörü ile yeterince desteklenmemiş olması nüfusun ve buna bağlı olarak idari birimlerin gelişimini sınırlandırmaktadır.

 

NÜFUS DURUMU

2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İlçe Merkezinin nüfusu 21.701 kişi, İlçeye bağlı köylerin nüfusu 19.404 kişi ve İlçenin toplam nüfusu  41.105  kişidir. Nüfusun mesleklere göre dağılımını gösteren kesin sayısal bilgiler bulunmamaktadır.İlçe halkının büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.Bunun dışındaki faaliyet alanları ticaret,hizmet sektöründe çeşitli meslekler ve çok sınırlı düzeyde sanayiciliktir. Nüfusun eğitim durumunu gösterir sayısal bilgiler mevcut değildir. Okur-yazarlık oranının ülke geneline göre yüksek olduğu tahmin edilmektedir. İlçe nüfusunun 20.375’i  erkek, 20.869’u  kadındır.

 

izmir-bayindir3

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI

İlçede 4700'ü merkezde, 9643’ü köylerde olmak üzere toplam 14.343 konut bulunmaktadır. Köylerdeki konutlar daha çok tek katlı yığma binalardır. Beldelerde ve İlçe merkezinde ki konutlar ise iki-üç katlı betonarme binalardır. İlçe genelinde binalar çatı ile kaplanmış olup insan ihtiyaçlarına ve sağlık gereklerine uygun şekilde yapılmıştır. Bir yandan ailelerin çekirdek aileye dönüşmesi, diğer yandan nitelikli konut talebinin artması konut sayısındaki yetersizliğin gün geçtikçe büyümesine neden olmaktadır.

İlçede sosyal yaşantı iki değişik sosyal yapının etkisi altındadır. Bir yandan çok yakında bulunan İzmir İlinin kentsel yapısı, diğer yandan İlçenin köylerinde mevcut Anadolu tipi kırsal yapı.Bu iki etki İlçe genelinde,kırsal yaşantıdan kentsel yaşantıya geçiş dönemi özelliklerini egemen kılmaktadır.Bir kısım insan ilişkileri köy tipi toplum geleneklerine göre yürütülürken diğer bir kısım insan ilişkileride tamamen şehir toplumu yaşantısına göre yürütülmektedir.İlçede sosyal hareketlilik zayıftır. Sünnet, nişan ve düğün törenlerinin dışında yöre halkının ailece katıldığı sosyal ve kültürel faaliyetler yok denecek kadar azdır. Merkezde ve beldelerde köylü pazarı kurulmaktadır.İlçede her sene çiçek festivali , değişik yer ve zamanlarda da deve güreşleri düzenlenmektedir.

İlçede iş ve çalışma hayatı ekonomik yapı ile paralellik göstermektedir. Kırsal alanda tarımsal faaliyetler, ziraat, hayvancılık ve kısmen ormancılık egemendir. Bu alanda faaliyetler daha çok aile işletmesi şeklinde yürütülür. Dağ köylerinde işsizlik yüksek ve gelirde düşüktür.İlçe merkezinde, beldelerde ve merkezi köylerde tarımın yanında hizmet ve sanayi sektöründe çok sınırlı bir faaliyet görülür.Ancak bu faaliyetlerin çapı ilçenin ekonomisini tarıma dayalı olma özelliklerini değiştirecek seviyede değildir. Yaz aylarında mevsimlik tarım işçiliğinde hareketlilik  görülmektedir.

turkyo-Adobe eLearning Suite Ver

 

Adobe eLearning Suite Ver. 2.5 Macintosh International English DVD Set

No tags for this post.

Leave a Reply