Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

denizli-tavas

TARİHİ    
Tavas merkez ve bağlı yerleşim yerleri adlarının kaynağı konusunda çeşitli rivayetler mevcuttur. 
İlçenin ilk adı''YARENGÜME''dir. Selçuklular döneminde yöreye gelen ilk türk boyları bu yerin ormanlık ve avlanmaya elverişli olmasından birbirlerini seven ve sayan arkadaşların avlandıkları yer anlamına gelen ''YARENGÜME'' adını vermişlerdir. Yaren sözcüğü Türkçemizde arkadaş, dost ve can yoldaşı, güme sözcüğü de avcılar tarafındna keklik, ördek gibi kuşların avlanması için tertiplenen tuzak yeri anlamındadır. İlçe kurulmadan evvel yerinin çok ağaçlık sulak olduğu ve bol miktarda av hayvanının bulunduğu rivayet edilmektedir. İlçe olmadan evvel idari merkezi şimdiki Hırka köyüdür. Hırka halkı veya diğer yerleşim birimlerindeki halk ve avcıları ''Haydi yarenler Güme Avına Gidelim'' diye gelip bu bölgede avlanırlarmış.Daha  sonraları yerleşime açılmasıyla bu adla anılmıştır. Tavas (DAVAZ) adının verilmesiyle ilgili olarak çeşitli rivayetler vardır. Evliya Çelebi'ye göre Menteşe bey oğullarından Mirza bey ferhederken Kale'de adem az buyurmuşlar. Bu sözden galat olarak Türkler arasında Davaz olmuştur.  Türklerin (Oğuzların) Orta Asya'dan göçleri sırsında Horasa'nın Toy kasabasından gelenler Tavas'ın bugünkü horasanlı köyüne (Merkepli köy) yerleşmişlerdir. Bunlara Tos'dan geldikleri için Toslular denilmiştir. Toslular deyimi zaman içinde ses değişimine uğrayarak Tavaslılar şekline dönüştüğü Tavas isminin ikinci varsayımıdır. Diğer bir söylentiye göre Romalılar zamanında Kale'de kurulan ''Tubea'' (Tebae) krallığının ''Devuyas''(Dövünyas'' adındaki kralın ismine atfen bu yöreye bu ad verilmiştir. Zaman içerisinde ve yöresel şive özellikleriyle bu sözcük sonraları Davaz şeklinde söylenir olmuştur. Ancak ''Z'' sesinin türeme hadisesi anlaşılamamaktadır. ''Tavas'' adının ''Tav=Dağ,Tepe) kelimesi ile ilgisi olduğu düşünülebilir. 19. yüzyıl sonlarındaki Aydın vilayeti salnamelerinden çıkan neticeye göre kazanın adının ''Taba'' veya ''Tabac'' dan gelmesi ihtimali üzerinde durulur.Aynı salnamelerde Tavas kaza adı olarak zikredilirken kaza merkezi olarak ''Yarengüme'' denilir. Yine 20.yüzyıl başlarında salname_i vilayeti Aydın'da Tavas namıdiğer Yarengüme'nin eski isminin ''Taba'' olduğu rivayeti mevcuttur. Bir rivayete görede büyük İskender Asya seferine çıktığında bugünkü yerleşim merkezinde mola vermiş, bu mola sırasında askerler arasında meçhul bir sari hastalık türemiş ve pek çok ordu mensubu ölmüş. Bunun üzerine İskender askerlerini acale toplamış ve buraları göstererek kendi dillerinde lanet olsun manasına gelen ''Tavas'' diyerek hızla bu bölgeden ayrılmış.Ayrıca Tavas isminin Anadolu'da başka bazı yerleşim birimlerinde de tarih içinde kullanıldığı görülmektedir. Solakzade tarihinde sultan 1.Murat'ın Rumeli  fetihlerinden bahsedilirken Niğbolu ve Tavas'lı şehirlerinin fethinden bahsedilmektedir. Yine Bozok,Maraş,Malatya sancakları hususunda bilgiler verilirken 'Davas,Davaslı cemati'' nden bahsedildiği görülmektedir. Ayrıca Saruhan ve menteşe sancaklarına bağlı ''Tavas, Tavaslı'' cemaatinden bahsedilmektedir.


denizli-tavas2

 

COĞRAFİ KONUMU    
 Denizli'nin güney batısına düşen Tavas, denizden yüksekliği 950 metre olan şirin bir ilçedir.1691 km kare yüzölçümündedir.1997 nüfus sayımına göre, nüfusu 12.949, 2000 nüfus sayımına göre ise de 65.136.000 dir.Kasaba ve köyleriyle beraber nüfusu 62,981 dir. 10 kasaba ve otuzaltı köyü vardır.Tavas'ı doğudan Acıpayam,batıdan Aydın Karacasu,güneyden Kale,kuzey batıdan Babadağ ilçeleriyle kuzeyden Denizli ili çevrelemektedir.
İlçe yüzey şekilleri bakımından etrafı dağlarla çevrili düz bir ova görünümündedir.Esasında Tavas ovası 950 rakımlı bir yayladır.Tavas ovası mezoik kalkerden olup 2. Zaman oluşumu karekterindedir. Bu ova 30.000 hektardır. Kuzeyde Babadağ, Güneyde Bozdağ, Doğuda (Kızılhisar)Serinhisar dağları, batıda Kale ilçesiyle çevrilmiştir. Bu ovanın Bozdağ eteklerinde bulunan bölümüne Barza ovası denir. İlçemizdeki önemli dağlar şunlardır.Çıplak dağı,ilçe merkezinin doğu bitişiğindedir.Büyük baba ve kara baba dağları Yahşiler ve Seki köylerinin tam kuzeyindedir.Büyük Baba Aydın Karacasu tarafına bakan gökbel'in kuzey doğusundaki en yüksek zirvedir.Bu zirvenin tepesi 20.000 metre karelik düz bir alan olup Baba türbesininde burada olduğu rivayet edilmektedir.Karababa dağı,Karahisar kasabası Yağlılar mahallesinin tam kuzeyinde en yüksek zirvedir.Bu zirvede yazları kar eksik olmaz.Bu zirvenin doğusunda Karacaoluk,batısında Dolayoluk,güneyinde Çağlak su kaynakları vardır. Kızılhisar dağı,Sarabat köyü ile Serinhisar ilçesi arasındaki dağdır. Tınaz dağı,Pınarlar kasabası ile Ovacık köyü arasındaki dağdır.Dede dağı Solmaz ile baharlar köyleri arasında bir dağ olup adını dede türbesinden almıştır. Bozdağ, Balkıca ve Derinkuyu köylerinin doğusundaki dağdır. Zirvelerinde sedir ormanları vardır.Acıpayam ilçesinin Gireniz vadisi ile Tavas'ın Barza ovası arasında bulunur. Tavas-Acıpayam ilçe sınırını oluşturur. Yüksekliği 2.241 metredir. Avdan dağı Kayapınar ve Denizoluk köyleri yakınındadır.
İlçenin 3 önemli ovası vardır.Bunlar Tavas,Barza ve Sarıova larıdır. Tavas ovası; Tavas merkez Kızılcabölük,Karahisar,Çalıköy ,Sofular,Ebecik,Altınova,Çiftlik,Hırka,Solmaz,Medet,Garib-köy,Pınarlar gibi köy ve kasabaların yerleşim merkezidir. Barza ovası; Konak,Bahçe,Yorga,Balkıca,Horasanlı gibi köy ve kasabaların yerleşim alanıdır.Sarıova ise;Sarabat ve Tekke köyleri ile Kazık beli yakınındaki yüksek bir yayladır.
Aydoğdu sınırları içinde Yoran yaylası,Karahisar kasabasının kuzey batısında ormanlık ve sulak,otlak halindeki Asar yaylası yörenin en önemli yaylalarıdır.
Tavas yöresinin akarsu ve gölleri ise şunlardır. Solmaz çayı,Solmaz köyünün doğusunda Dede dağının tabanından çıkan kaynak su ile çevredeki küçük su kaynaklarını alarak Medet köyünün batısında Yarbaşı mevkiinde Medet çayı ile birleşir.Medet çayı, Medet köyü çevresindeki su kaynaklarını alarak Solmaz çayına karışır ve çiftlik çayını oluşturur.Kırpınar çayı,Karahisar kasabasının güneyindeki kaynayan Kırkpınar suları ile dogusundan gelen çiftlik çayını alarak oluşur. Dümbelek çayı,karahisar kasabası Asar yaylasından gelen sular ile Yağlılar mahallesinden çıkan İncilipınar kaynağını alarak Karahisarın batısında Dümbelek çayı adını alır. Yenidere çayı,Kırpınar çayı ile Dümbelek çayının Yahşiler köyü Sakarca mahallesinde birbirine karışmasından oluşur.Bu çay Sofular,Ebecik köylerinin batısından,Yahşiler köyünün güneyinden,Avdan köyünün doğusundan Kale sınırları sınırındaki İnceğiz köyü yakınlarında Eskere yöresinden gelen Akçaya karışarak Kemer barajını besler.
Kızılca gölü,ilçemizde doğal olaral Kızılca kasabasında Kızılca gölü vardır.Temmuz ve Ağustos aylarında suyu çekilir. Aydoğdu göleti Yoran yaylasındaki su kaynaklarını bir arada toplayan toprak-kaya dolgu sulama göletidir.
İklim ve bitki örtüsü bakımından ilçemizin özel bir konumu vardır.İklim bakımından 3 bölge iklimi kendini gösterir.Zaman olur iç Anadolu iklimi tesirinde kalarak yazları kurak ve sıcak,kışları soğuk ve ılıktır.Yağışlar daha çok ilkbahar aylarında olur. Dağları genellikle fundalık ve makidir.Bozdağ'da sedir ormanı vardır.Yer yer dağların çoğunda gür ormanlar bol su kaynakları hayvanlar için zengin otlaklar ve büyük düzlükler halindeki yaylalar geçitlerle birbirine bağlıdır.
Tavas ilçesinin iklim durumu doğal olarak bitki örtüsüne ve ürünlerine etki eder.İlçe topraklarının çoğunluğu işlenebilir durumdadır.Buna göre ürünlerin başında buğday,arpa,nohut ve tütün gelmektedir.


denizli-tavas3

 

GENEL BİLGİ
Doğanın eşsiz güzelliklerinin tarihin derin izleri ile buluştuğu, kültürel değerlerin birbirinden renkli gelenek ve göreneklerle bir araya geldiği köklü ve kadim bir ilçedir Tavas. İlçe sınırları içerisinde bulunan höyük düzenindeki yerleşimlerden, bölgenin tarihinin Prehistorik Dönem'e kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Yine Tavas Ovası'nın çevresinde bulunan Tabea ve Heraclea yerleşimin Hellenistik Roma ve Bizans Dönemlerinde etkin bir şekilde sürdüğünü göstermektedir. Yöre, 12'inci ve 13'üncü yüzyıllarda Türkmenler'in Karia Bölgesi'ne yapmış olduğu akınlarla Türkleşmiştir.
İbn-i Batuta ve Evliya Çelebi'nin kayıtlarında Muğla ve Aydın sınırlarına kadar dayandığı ifade edilen Tavas, adını 13. Asırda kurulmuş ve merkezi Hırka Köyü olan Tavaslıoğlu Beyliğinden Almıştır.O yıllarda şu andaki ilçe merkezinin bulunduğu yer ise Yarangüme olarak adlandırılmıştır.
Tavaslıların bugün dai memleketlerini eski ismiyle adlandırmaları, ağız alışkanlığından ziyade, bu ismi ile kendilerini özdeşleştirmeleridir.Anadolu da 'yaranlık', 'yoldaşlık' anlamında kullanılan bu kelime, aynı zamanda Tavaslı olmayı ifade etmektedir. Bu memleketin insanları, topraklarına duydukları bağlılık ve yoldaşlık duygusu ile her koşulda birbirlerinin yanında yer almayı başarmışlardır.Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Tavas, bugünde bu özelliğini devam ettirmektedir.Ekonomik açıdan güçlü bir ilçe olan Tavas, bölgenin ticaret merkezi durumundadır.

ULAŞIM
DEMİRYOLU:
İzmir-Aydın demiryolu, Aydın’dan sonra karayolunu izleyerek doğuya uzanır. Yine karayoluna paralel olarak Sarayköy’den güneye kıvrılarak Denizli’ye ulaşır. Daha sonra doğuda, Çardak ilçesinden geçerek, il sınırları dışına çıkar. Afyon Dazkırı’dan geçtikten sonra yine kuzeye yönelen demiryolu, Afyon-Denizli sınırındaki ıstasyon Mevkii’nden ikiye ayrılır. Bir kol kuzeybatıya yönelerek ilsınırları içine girer ve Çivril’de son bulur. Öteki ise, güneydoğuya yönelip, Dinar üzerinden Afyon’a ulaşır. Afyon üzerinden Kütahya-Eskişehir ve Ankara’ya ulaşan demiryolu, kentin Ankara ile de bağlantısını sağlar. ıstanbul ve Eskişehir’e her gün 1 sefer, Afyon’a 2 sefer, ızmir’e 5 sefer yapılmaktadır.
KARAYOLU ULAŞIMI:
İlin İzmir ile bağlantısını sağlayan iki karayolundan biri İzmir’den doğuya yönelerek, Manisa il sınırına girer. Güneydoğu yönünde devam eden yol, Sarıgöl’ün güneyinden Denizli il sınırlarına girer. Daha sonra Buldan ve Sarayköy üzerinden Denizli’ye girer. Denizli-İzmir bağlantısını sağlayan ikinci yol, İzmir’den güneye iner ve Aydın iline ulaşır. Bu yol, Sarayköy’ün 3 km. kuzeyinde diğer devlet yolu ile birleşir. Denizli’den sonra güneydoğu yönüne devam eden yol, ikiye ayrılır. Güneybatı kolu Tavas ve Kale ilçelerinden geçerek, Muğla iline bağlanır
HAVAYOLU ULAŞIMI:
Denizli ili Çardak ilçesinde, ilçe merkezine 5 km. uzaklıkta bir hava alanı bulunmaktadır. Havaalanından İstanbula her gün, kışın haftada iki gün karşılıklı sefer yapılmaktadır. Uçuş günleri Denizli merkezden havaalanına servis yapılmaktadır.Denizli Merkezden Otogar ulaştıkdan sonra her 15 dk da bir Tavas'a araç mevcuttur.

turkyo-iMac 21.5

 

iMac 21.5"" Core i3 3.06GHz / 4GB / 500GB / Radeon HD 4670 / SD

No tags for this post.

Leave a Reply