Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

elazig-karakocan

Tarihi

Karakoçan Cumhuriyet dönemi ilçelerindendir. 1936 yılında ilçe olmuştur. Karakoçan`ın gerek merkezinde,gerekse civarında tarihi yönden önem taşıyan herhangi bir yerleşim birimi olmadığından, tarihi bilgileri içeren kaynaklar yok denecek kadar azdır. İlçenin en eski yerleşim merkezi,Osmanlı Dönemindeki OHİ Bucağı`na bağlı Tepe Köyü`dür. İnşaat yapımı kazılarında çanak – çömlek ve süs eşyalarının içinde bulunduğu mezarlara rastlandığı dikkate alınırsa, tarih öncesi değişik kavimlerin burada yaşadığı, höyük üzerine kurulmuş bir köy olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü Kalecik Köyü ve çevresi (Baraj Gölü altında kalan kısmı), eski Çan yolu ( Özlüce barajı yanındaki ) üzerindeki Değirmendere civarı, Roma dönemine ait bazı kaya mezarlarıyla dikkati çekmektedir. İlk çağda Hitit ve Urartuların bölgeye hakim oldukları bilinmekte ise de, buralarda onlara ait önemli eserlere rastlanmamıştır. Urartular`dan sonra bölge Medler`in, daha sonra Persler`in ve Romalıların eline geçmiştir. Bölge Roma Döneminde Sasanilerle Doğu Romalılar arasında tampon bölge haline gelmiştir. Karakoçan ve çevresindeki köylere yerleşen insanlar, komşuları Rumlar, Keldaniler,Süryaniler ve diğer gruplarla beraber yaşamışlardır. Tarihçi yazar Ali Kemali, Erzincan Tarihi adlı eserinde Halife Hz. Ömer Devrinde komutan Halid bin Velid tarafından Kiğı`nın ve dolayısıyla Karakoçan` ın da fethedildiğini belirtmektedir. Arap – Bizans, Arap – İran ve Arap – Türk savaşlarında savaş bölgesi olması sebebiyle Karakoçan ve çevresi bahsi geçen savaşların doğurduğu sonuçlardan nasibini almıştır. Selçuklu Komutanı Türkmen Çubuk Bey 1107 tarihinde Harput, Palu, Çemişgezek, Arapkir ve Eğin `i zaptederek Karakoçan ve çevresini de hakimiyetine almıştır. "Doğu illeri ve Varto Tarihi" adlı eserde Karakoçan çevresindeki aşiretlerin Horasan`dan geldikleri, Hormek aşiretinin Harzem Türkleri`nden olduğu yazılmaktadır. Karsıni (Bazlama) Köyü ve civar köylere yerleşenlerin Karsan Aşiretinden oldukları, bu ismin Kuman Kıpçak dilinden gelmesi bunu doğrulamaktadır. Okçular (Okçiyan) Köyü`nde Mezar-ı Selçuk adında bir yerin olduğunu söyleyen köyün yaşlıları, Okçu Yusuf`un Selçuklu öncü kuvvetlerinden olduğunu ve bunun Kırklar Hikâyesinde anlatıldığını söylemektedirler. Karakoçan ve çevresi Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında bu devletin sınırları içine alınmış, Anadolu`nun Moğol istilasıyla Selçuklu hâkimiyetinden Buldukani Beyleri` nin eline geçmiş, ardından Akkoyunlular`ın egemenliğine, daha sonra Safeviler`in hâkimiyetine girmiş, Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim zamanında da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlılar zamanında vakıf araziye dahil olan Karakoçan, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, vakıf yöneticilerinin ve toprak işleticilerinin eline geçmiştir. Karakoçan yöresinin 1. Dünya Savaşı ve sonrasında ülke savunmasında oldukça önemli bir yeri vardır. Bilindiği gibi 1. Dünya savaşı yıllarında Rus Orduları bugünkü Karakoçan – Kiğı sınırına dayanmıştı. Çanakkale Savaşları`nın kahramanı Osmanlı 2. Ordusu, Ruslarla savaşmak için doğuya kaydırılmıştı. Bu ordunun karargâhı Palu`nun Sekrat Köyü; Kurmay Başkanlığı Karargahı da bugün Karakoçan`ın Başyurt Bucağı`na bağlı olan Mahmutlu Köyü; İkinci Ordunun komutan vekili Mustafa Kemal Paşa, Kurmay Başkanı da İsmet (İnönü) Bey idi. Ordu ağırlıklarının bir kısmı , Karakoçan `ın sırtını yasladığı tepelerde ve daha gerilerde bulunmakta idi.

I.Dünya Savaşı sonrası Anadolu `da kurulan Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinden "Vilayet-i Şarkiyye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti" nin Erzurum Şubesi, aslen Karakoçan`ın Keklik Köyü`nden olan Avukat Hüseyin Avni Ulaş Bey ve arkadaşları tarafından açılmıştır.O yıllarda Karakoçan`ın Çan Bölgesi Kiğı Kazası vasıtasıyla Erzurum`a bağlı idi.Karakoçan`ın yetiştirdiği Milli Mücadele kahramanı Hüseyin Avni Ulaş Bey son Osmanlı Mebusan Meclisi `ne ve 1.TBBM `ne Erzurum Mebusu (Milletvekili ) sıfatı ile katılmıştır. 1936-1937 yıllarında Türkiye `deki yeni idari düzenleme ile Kiğı`nin Çan Nahiyesi ve Palu`nun Ohi ve Lahan Nahiyeleri birleştiriliyor, Karakoçan adı altında bir ilçe Elazığ İli`ne bağlanıyor. Karakoçan ismi aslında bugün de aynı adla anılan bir köyün adıdır.Ancak tespitlerimize göre dönemin bölge müfettişi Abdullah Paşa ilçe merkezi olarak düşünülen bu köyü bir bahar günü ziyaret etmiş, iklim şartları daha kötü, ulaşımı daha zor olan Karakoçan Köyü yerine her bakımdan daha uygun olan Ohi Bucağının Tepe Köyü `nü merkez olarak seçmiştir.Böylece Karakoçan adı yeni ilçenin adı olarak kalmıştır. Başyurt, Merkez ve Çan Bucağı olarak teşkilatlanan yeni ilçe merkezi başlangıçta ufak bir köy görünümünde iken Altınoluk, Yeşilbelen, Sarıbaşak ,Başyurt ve diğer civar köylerden yerleşmeler ile gün geçtikçe gelişmiştir. Sonraki yıllarda Karakoçan Köylerinin yanı sıra Kiğı, Mazgirt, Nazimiye, Palu, Varto, Bingöl ve diğer komşu ilçelerden gelenler günümüz Karakoçan`ını oluşturmuşlardır.

Kültür

Konuşma ağzı

İlçede kullanılan bazı kelimelerin yöresel şive ile söylenişi ve anlamları:

Öyf: Üzülme ünlemi

Lortek: Gözleme

Sir: Bir tür sarımsaklı yemek

Kılam, sıtran: Şarkı

Kım: Yudum

Pari: Lokma

Şir:Süt

Festivaller

İlçede sürekli olarak düzenlenen festivalerden ilki Bal Festivalidir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte bal üreticileri ve vatandaşlar festival havasında bir araya gelip, çeşitli etkinlikler düzenlenmektedirler.

Ayrıca ilçeye bağlı Sarıcan Beldesi'nde her yıl düzenlenen; Sarıcan Kültür ve Sanat Festivali bulunmaktadır.

İlçede düzenlenen bir diğer festival ise; Okçular Köyü Derneği'nce, Okçular Köyü'nde 2009 yılında düzenlenmeye başlayan "Peri Suyu Festivali'dir".

Pamuklu Köyünde düzenlenen yaz festivali ise ilçenin ayrı bir festivalidir. 2007 yılından bu yana geleneksel olarak tekrarlanır.

elazig-karakocan1

Coğrafyası

Karakoçan İlçesi 1936 yılında kurulmuştur. 1936 yılında Palu İlçesine bağlı Ohi ve Lahan (Başyurt) nahiyeleri ile Bingöl?ün Kiğı ilçesine bağlı Çan Nahiyesi ve bunlara bağlı köyler birleştirilerek Ohi Nahiyesi Tepe Köyü merkez olmak üzere Karakoçan ilçesi kurulmuştur.

Karakoçan ilçesi; Elazığ İlinin kuzeydoğusunda yer alır. Doğusunda Bingöl ili, kuzeyinde aynı ilin Yayladere ve Kiğı ilçeleri, kuzeybatısında Tunceli ilinin Nazımiye ilçesi, batısında ise yine Tunceli İlinin Mazgirt İlçesi, güneyinde ise Kovancılar İlçesi bulunmaktadır. Şekil olarak; güneybatı-kuzeydoğu istikametine uzanmış oval bir görünümdedir.

Yüzölçümü 1085 km2 olup, denizden yüksekliği 1090 m.?dir.

Genel olarak ilçe merkezi ile Başyurt köyünün arazi yapısı ova görünümün olmasına rağmen Çan köyünün arazi yapısı engebeli ve dağlıktır.

İlçenin doğusunda Kuruca Dağı (2372 m.) ve Kızıldağ (1538 m.), batısında Tor Dağı (1615 m.), Celo Dağı (1594 m.) ve Mezragazi Dağı (1450 m.) bulunmaktadır.

Akarsularımız

1. Kiğı ilçesinden doğup Kiğı, Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri ile ilçemiz arasında sınır teşkil ederek güneye inen ve Munzur Çayı?na daha sonra da Keban Baraj Gölü?ne dökülen Peri Suyu,

2. İlçemiz Sarıcan Beldesinden doğup Karakoçan?dan geçerek Balcalı köyü yakınından Peri Suyu?na katılan Ohi Çayı,

3. Palu ilçesi?nden doğarak Kuşçu, Kümbet ve Alayağmur köylerimizi takiben Peri Suyu?na dökülen Kuşçu Çayı,

İklimi karasal iklim olup; yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve uzun geçer. Kışları karlı, ilkbahar ve Sonbahar aylarında ise yağmurludur.

Nüfus

Köylerimizde nüfus dağılımı çok farklıdır. Bir kısım köylerde nüfus toplu olmakla beraber, ekilebilen yerlerde kurulan köm ve mezralarda çok dağınık bir şekilde yaşayan vatandaşlarımızda mevcuttur. 3-4 haneden 25-30 haneye kadar değişebilmektedir. Ayrıca 1-2 haneden ibaret köm denilen yerleşim yerleri de mevcuttur.

Nüfusu binin üzerinde olan iki köyümüz mevcuttur. Bunlar; Bulgurcuk ve Başyurt köyleridir.

Yerleşim durumu itibariyle, nüfusun şehir ve köy itibariyle dağılımı birbirine yakındır. Karakoçan İlçesi`nin nüfusu: 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ulaşım

Karakoçan ilçesi, Elazığ-Bingöl Karayolunun 100. ncü km. deki kavşağın 4 km. kuzeyinde kurulmuştur. Elazığ iline 104, Bingöl iline 46 km. uzunluğunda asfalt karayolu ile bağlantılıdır. İlçemizin Çan Bucağına da 34 km?lik karayolu ile ulaşımı sağlanmaktadır.

İlçemize en yakın sivil havaalanı Elazığ Havaalanı olup, 100 km. uzaklıktadır.

9.1- Elektrik Durumu

İlçemize bağlı tüm köy ve mezralarda elektrik bulunmaktadır.

9.2- İçme Suyu Durumu

Ilçemizde toplam 81 köyümüzde kapalı şebeke içme suyu mevcuttur. Maksutali ve İsabey köylerinin sondaj çalışmaları tamamlanmış olup, 2009 yılında bu köylere kapalı şebeke içme suyu yapılması planlanmaktadır.

9.3- Kanalizasyon

İlçe merkezinde birinci kademe kanalizasyon çalışmaları ve ilave kanalizasyon çalışmalarının ise yüzde 50?si tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

İlçemize bağlı Başyurt, Bahçecik, Çan, Ormancık, Kuşbayırı, Kocadayı, Sarıbaşak ve Yenice köyleri olmak üzere toplam 8 köyümüzde kanalizasyon mevcuttur.

9.4- Köy Yolları

İlçemizin bağlı bütün köyler yola kavuşmuş olmakla birlikte, bu köylerden 45?inin yolu asfalt geri kalan diğer köylerimizin yolu ise stabilize dir

9.5- Haberleşme

İlçenin kurulmasından bugüne kadar kesintisiz hizmet veren PTT Merkez Müdürlüğünün hizmet binası iki katlı olup, 2 adet lojman ve 4 yataklı misafirhanesi mevcuttur.

İlçemizin 86 köyüne posta hizmetleri ulaştırılmaktadır. İlçemize bağlı Sarıcan Beldesi ve Başyurt köyünde olmak üzere 2 adet acenta mevcut olup bu acentalardan sadece tahsilat hizmeti verilmektedir.

Ayrıca, Posta, Acele Posta, Telgraf, Elektronik Mektup (Faks), Koli, Havale, Tahsilat, Emekli Maaş Ödemeleri hizmeti ve 3?ü yaya, 1?i köy dağıtıcısı ile vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Ancak motorize dağıtım olmadığından köy dağıtım hizmetlerinde zaman zaman aksamalar meydana gelmektedir.

Eğitim

İlçemizdeki okur – yazar oranı % 90 dır.

Halkımız tahsile büyük önem vermekte olup, ilçeden pek çok kişi orta ve yüksek öğrenim yapmış ve halen yapmaktadır.

Halen ilçemizde 9 (dokuz) ilköğretim okulu mevcuttur.

İlçemizde basımevi, kitapevi, sinema ve tiyatro gibi kuruluşlar mevcut değildir.

İlköğretim: İlçemizde 9`u merkezde, 34`ü köylerde olmak üzere toplam 43 adet ilköğretim okulu mevcuttur. İlçe merkezimizde`de 1 Adet Ana Okulu bulunmaktadır.

Orta Öğretim: beş adet Orta Öğretim (Karakoçan Lisesi,  Karakoçan İmam Hatip Lisesi,  Karakoçan Anadolu Lisesi,  Karakoçan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Karakoçan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi)

Yaygın Eğitim Hizmetleri

İlçemizde Yaygın eğitim hizmetleri Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ağırlıklı olarak bayanlara ve kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza yönelik kurslar düzenlenmektedir.

Ayrıca, ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak mülkiyeti Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 52 yataklı Öğretmenevi bulunmaktadır.

Özel Dersane, Özel Yurt, Kurs ve MTSK İle İlgili Bilgiler

Ilçemizde bir Özel Karakoçan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ile öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama amacıyla 2 özel dersane, öğrencilerin barınmaları için 2 özel öğrenci yurdu ve 200 kişilik Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kız-Erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Sağlık

KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ : Hastanemiz inşaatına 19-06-1987 yılında başlanmış olup 01-11-1990 tarihinde Sağlık Bakanlığınca kabulü yapılmıştır.1991 Yılından itibaren aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

1996 Yılına kadar sadece pratisyen hekimlerle hizmet veren hastanemiz sonraki yıllarda rotasyonla gelen uzman hekimlerle çalışmıştır.

1998 Yılının sonlarında hastaneye jeneratör alınmıştır

Hasta sevk oranın yüksek olduğu hastanemize 2004 Yılında ameliyathane düzenlenip açılmasıyla sevk oranı kısmen azalmıştır.Aynı yıl Karakoçan ın yardım sever halkının katılımlarıyla 4 tane özel oda düzenlenmiştir.

2007 yılı Ocak ayında Hemodiyaliz ünitesi hastanemize katılmıştır.

elazig-karakocan2

YAPISAL ÖZELLİKLER: Hastane binası; zemin kat ile beraber üç katlı olup her kat 893 metrekaredir.Lojman ve yan tesisleri bulunmamaktadır.

Hastanemiz; 37 Yataklı bir hastane olup ;Dahiliye ,Kadın-doğum ,Genel cerrahi,Çocuk hastalıkları bölümünde poliklinik ve yatış yapılarak tedavi hizmeti sunar Diş polkliniği 08-16 saatleri arasında, Acil polikliniği ,laboratuar, röntgen birimleri 24 saat kesintisiz hizmet verir.Hemodiyaliz ünitesi fiziki ve teknolojik donanımı en üst düzeyde yapılandırılarak haftanın 6 günü hizmet vermektedir.

Hastanemiz aynı zamanda 112-B statüsünde Acil hizmeti vermektedir.

Görüntülü hizmetin artırılması için Röntgen servisine yeni röntgen cihazı alımı yapılmakta ve USG cihazı alınması hedeflenmektedir.

Hastanemiz 30.04.2006 tarihinde tam otomasyona geçmiştir.Hastanemizde tüm birim ve fonksiyonlarda yapılan işlemler bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizin sabit altyapısı yeniden gözden geçirilmekte olup, özellikle acil servisin en iyi hizmeti verebilecek şekilde

Yapılandırılma çalışmalarına başlanmıştır. Diğer bölümlerde boya, badana ve sıva açısından çalışmalar ve gerekli fiziksel düzenlemeler için maliyet ve iş analizleri yapılmaktadır.

Hastanemiz yemekhane hizmetleri yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlatılmıştır, konuyla ilgili mevcut ve yemekhane durum analizi yapılmaktadır.

Hastanemizin bilgisayar ağı kesintisiz güç kaynağı (U.P.S) ile beslenmektedir.

Ana şebeke kesilmesinde (enerji) otomatik olarak jeneratör grubu devreye girmekte olup, kesintisiz bir çalışma sürmektedir.

Hastane poliklinik hizmetleri görüntülü monitörlerle hastaların hizmet sırasını göstermektedir.

Toplantı salonu mevcuttur.

Muayene, ayaktan veya yatarak tetkik, tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

T.C. Sağlık Mevzuatına tabidir ve bu kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaktadır. Hak sahibi olarak tanımladığımız müşterilerimiz; tedavi talebinde bulunan hastalar veya sahiplerini, tanı talebinde bulunan hastalar veya sahiplerini, herhangi bir nedenle sağlık kontrolü amacıyla gelen şahısları, resmi veya özel diğer kuruluş ve hastaneleri kapsamaktadır. Kalite Yönetim Sistemimiz, yukarıda sayılan hak sahiplerine odaklanarak tasarlanmıştır. Hastanemizde hastaların ve çalışanların beklentilerini daha iyi karşılayacak koşulları sağlamak için gerek altyapıya gerekse hizmet çeşitliliğine ve kalitesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir

HASTANEMİZ : İSO 9001- 2000 KALİTE BELGELİDİR.

HASTANE ZİYARET SAATLERİ

ÖĞLEN: 12:00 – 13:00

AKŞAM: 17:30 – 18:30

KARAKOÇAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Toplum Sağlığı Merkezi kendisine bağlı 9 (dokuz) adet Aile Hekimliği birimiyle hizmet vermektedir. Toplum Sağlığı Merkezinde; çevre sağlığı hizmetleri, diş tedavisi ve laboratuar hizmetleri verilmektedir.

– Toplum Sağılığı Merkezimiz tek katlı olup, 4 adet lojman ve 2 garajı bulunmaktadır.

– 1984 model renault marka otomobil ve mobil hizmetler yürütülmektedir.

– 2006 yılında Diş ünitesi hizmete girmiştir.

– Tadilat ve boya 2007 yılında yapılmıştır.

elazig-karakocan3

Karakoçan Aile Sağlığı Merkezi

9 aile hekimi ve yardımcı sağlık personelleri ile merkez ve merkeze bağlı köylere hizmet vermektedir. 5?i Toplum Sağlığı Merkezi ile aynı binada, 4 aile hekimi de Toplum Sağlığı Merkezinin dışında Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmet vermektedir.

Sarıcan Aile Sağlığı Merkezi

1 aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli ile Sarıcan Beldesinde hizmet vermektedir. 2 katlı olan Hizmet binasının üst katında 2 adet lojman bulunmaktadır. Ayrıca, hizmet binasının bahçesinde eski sağlık ocağı binası da bulunmaktadır.

Başyurt Aile Sağlığı Merkezi

1 aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli ile Başyurt köyünde hizmet vermektedir. Sağlık ocağının kendisine ait müstakil binası ve 4 adet lojmanı bulunmaktadır.

Çan Sağlık Ocağı

Müstakil binası mevcut olup içinde herhangi bir demirbaş eşya yoktur. 4 lojmanı mevcut olup bunların hepsi kullanılmayacak durumdadır.

Ayrıca toplam 20 köyümüzde sağlık evi olmasına rağmen bunlardan sadece Yeniköy köyündeki sağlık evinde ebe görev yapmaktadır.

Çevre Sağlığı Çalışmaları

2008 yılı içerisinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından toplam 1040 noktadan bakiye klor ölçümü yapılmış ve 123?ü 3 ppm?in altında tespit edilmiştir. Belediye ile gerekli koordinasyon sağlanarak bu 103 noktanın klor miktarı artıtılmıştır. Ayrıca köy şebeke sularının ıslahı için 1600 adet klor tableti dağıtılmıştır.

Ekonomi

Ekonomi :İlçemizde halkın belli başlı geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Küçük çapta sanat ve ticaret faaliyetlerinin de olduğu görülmektedir. Ayrıca yurt dışında çalışan çok sayıda işçimiz ilçenin ekonomik hayatına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

İlçemizde Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi adı altında bir adet kooperatif hizmet vermektedir. Ayrıca esnafı destekleyici olarak T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası tarafından da hizmet verilmektedir.

Çiftçiyi destekleyici olarak Tarım Kredi Kooperatifi ve Çan, Sarıhan, Kuşbayırı, Çıtak, Yeşilbelen Köyleri Hayvansal Ürünleri Destekleme ve İşletme Kooperatifi bulunmaktadır.

Şoför esnafına yönelik olarak, Şoförler Cemiyeti bulunmakta olup, Trafik Tescil ve Denetleme işleri ilçemizde yürütülmektedir.

Şoför esnafına yönelik olarak, Şoförler Cemiyeti bulunmakta olup, Trafik Tescil ve Denetleme işleri ilçemizde yürütülmektedir.

İlçemizde özel sektöre ait 1 adet yem fabrikası, 2 adet süt fabrikası ve Karakoçanlılar Et Entegre Tesisleri adı altında 1 adet Et İşletme Tesisi bulunmaktadır.

8.2- Tarım

İlçemizde tarıma elverişli arazi toplamı 417.750 dekar olup, bu miktar ilçe yüzölçümünün % 38.5?idir. Bu arazilerin % 10?u iyi vasıflı ve sulanabilir arazi niteliğinde olup, iklimin elverdiği her türlü tarım yapılabilir. Geriye kalan % 50 arazi orta vasıfta, % 40?ı da düşük vasıflı kıraç ve meyilli arazidir.

İlçe merkezine 2 km. mesafede bulunan ve 12.000 dekar alanın, sulama kapasiteye sahip Kalecik Baraj Gölü?nden alınan sulama suyu ile hali hazırda ilçe merkezi ve civarında bulunan 2.700 dekar arazi sulanabilmektedir. Bu barajdan fiilen arazinin %23 sulanarak optimum istifade sağlanmaktadır. Bu alanda daha çok şeker pancarı, hububat ve aile sebzeciliği tarımı yapılmaktadır.

 

8.3- Hayvancılık

İlçemizde, topoğrafik yapısı bakımından tarıma elverişli olmayan arazilerin çokluğu nedeniyle halkımız, daha çok hayvancılığa yönelmiştir. Tarımın hayvancılık kategorisi içerisinde mera hayvancılığı daha yaygın olmuştur. Bu durum köylerimizin arazi yapısı ve sahip oldukları iyi vasıflı mer?alardan kaynaklanmaktadır. Sözkonusu mera hayvancılığını yapan çiftçilerimizden mor karaman ırkı koyunculuğu yetiştirenler yaz aylarında Erzurum, Bingöl ve Erzincan yaylalarına çıkmaktadırlar. Ayrıca, son yıllarda sığır besiciliği de sistematik olarak giderek artmaktadır. Sığır besiciliği daha çok merkez ve merkeze yakın köylerimizde yapılmaktadır. Ancak, hayvancılıkta modernleşme anlayışına henüz tam olarak gelinmediği için verim düşüktür. Ilçemizde hayvan ırklarının ıslah edilerek verim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla serbest veteriner hekimler tarafından suni tohumlama çalışmaları yapılmaktadır.

8.4- İlçe Müdürlüğünün Çalışmaları

Çiftçi Eğitim Şubesi

Ilçemiz çiftçilerinin tarım ve hayvancılık konularında eğitilmesi amacıyla değişik tarihlerde kısa süreli çiftçi toplantıları düzenlenmiş, köylerde yapılan çiftçi eğitim toplantılarında, köyde bulunan okul yetkilileriyle temasa geçilerek öğrencilere gıda kullanımı, iyotlu tuz ve diğer konularda bilgiler verilmiştir. İlçe müdürlüğü hizmet binası içinde oluşturulan stantta bulunan broşürler ile çiftçilerin bilgilendirmesi sağlanmaktadır.

Destekleme Şubesi

İlçemiz çiftçilerinin tarımsal üretimde kullandıkları zirai mücadele ilaçalrı ile kimyevi gübrelerin temini beyilerin kontolü ve desteklenmesi ile ilgili çalışmaları ve ayrıca çiftçilerimizin ihtiyaç duydukalrı sebze fide ve tohumluklarının temini konusunda gerekli çalışmalar ve koordinasyon yapılmaktadır.

Koruma Kontrol Şubesi

İlçemizde faaliyette bulunan gıda üretim firmalarının knontrol ve ruhsatlandırma işlemleri yapılmıştır. Gıda üretim ve tüketim yerlerinin denetlenmesi her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Ilçemizde 2008 yılı su ürünleri av yönetmeliği gereğince gerekli kontroller yapılmaktadır ve kara avcılığı konusunda her yıl ilçe av komisyonu tarafından alınan karar ve faaliyetlerde ilçe müdürlüğümüzde yer almaktadır.

elazig-karakocan4

Hayvan Sağlığı Şubesi

Bu birimdeki çalışmalarımız her yıl periyodik olarak yapılmaktadır. Birimdeki şap aşılaması, küpeleme, sunni tohumlama tespit ve kontoller ile diğer hastalık çalışmaları devam etmektedir.

Proje ve İstatistik Şubesi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan DGD (Doğrudan Gelir Desteği) ve ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) çalışmaları, Sertifikalı fidan ve tohum destekleme çalışmaları, hayvancılığın desteklenmesi projesi kapsamında; Yem Bitkileri ile ilgili destekleme kayıt ve kontrol çalışmaları, makine alet ve ekipman destekleme Suni tohumlama tespit, kontol ve kayıt ile Ana arı ve süzme bal desteği konularındaki kontrol ve kayıt çalışmaları yapılmaktadır. Proje istatistik biriminde istatistiki bilgiler sürekli güncellenmekte ve bu konuda gerekli mercilere bilgiler verilmektedir. Ayrıca ilçe SYDV başkanlığı tarafından finansesi karşılanan projelerin uygulamaya geçmesi sağlanmaktadır.

İlçemizin Tarihi ve Turistik Yerler

Karakoçan tarihi eserler bakımından çok zengin olmamakla birlikte, turizm açısından doğal güzellikler, kaplıca, mesire yerleri ve piknik alanları açısından zengindir. Ayrıca dini turizm açısından ziyaretlerin çokça bulunması da bir zenginliktir. Çan Nahiyesine bağlı Keklik Köyü`nde 200 yıl önce yapılmış bir camii bulunmaktadır.Camii zaman zaman onarım görmüşse de halen duvarlarında 100-150 yıl öncesine ait yazılar okunmak-tadır. Yine Çan Nahiyesi`nde kilise yıkıntılarına ve daha önce yaşamış uygarlıklara ait isimlerle anılan çeşme ve arazilere rastlamak mümkündür. Yücekonak köyümüzdeki ? Yüzenada ? çok ilginç özellikleri dolayısıyla, yöre insanının ve dışarıdan gelen insanların ilgisini çekmektedir.

Golan Kaplıcaları:

Karakoçan İlçesi turizm açısından zengin doğal güzelliklere sahiptir. İlçenin batısında Yoğunağaç Köyü`nde Peri Çayı`nın yanı başında bulunan Golan Kaplıcaları her yıl binlerce ziyaretçinin akınına uğramaktadır. Refik Saydam Merkez Hıfsı Sıhha Enstitüsü`nün 27.01.1973 tarih ve 108/7 b sayılı raporuna göre bu kaplıcaların romatizma,nevrit, poli-nevrit, kırık-çıkık, kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği belirtilmektedir. Golan Kaplıcaları ve Peri Suyu`nun güzel bir manzara teşkil ettiğini de göz önüne alırsak, iyi bir eğlence ve dinleme yeri olarak görebiliriz. Ayrıca Karakoçan İlçesi madensel sular bakımından da zengindir. Kalecik Köyü yolu üzerindeki ?Tuzlu Çeşme? ve Bahçecik Köyü`ndeki ?Acı su? çeşmelerindeki zengin içerikli madensel suların çeşitli hastalıklara deva olduğu söylenmektedir. Bu çeşmelerimiz de bolca ziyaretçi almaktadırlar.

Park ve Mesire Yerleri:

Yine ilçe merkezinde bulunan Kalecik Barajı ile Çamlığı, Çayırgülü (Badran) Köyü`nde bulunan Güzel Baba Ormanı ile Beyaz Çeşme Mesire yeri, Demirdelen (Kafan)`daki Sefkar Baba Mesire yerleri ve Hırsız Çeşmesi mesire yeri de yaz aylarında sıkça uğranılan dinlenme yerleridir.

Pir Cemal Abdal Hazretleri:

Selçuklu döneminde 1160-1230 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Pir Cemal Abdal Orta Asya` dan Anadolu`ya gelen Yesevi şeyhlerinden biridir. Anlatılan rivayetlere göre Mevlana Celalettin Rumi`nin babası Bahaeddin Veled `le birlikte Belh yöresinden kalkarak önce Erzincan`a daha sonra, Pir Cemal Abdal`la aynı oymaktan olan Okçu Yusuf ve kardeşleri Hamza, Bahadır, Çakabey, Kızıl ve Şevti ile birlikte bugünkü Okçular Köyüne geldiği ve buraya yerleşmelerine ise Sultan Alaaddin Keykubat`ın aracılık ettiği söylenir. Pir Cemal Abdal`ın Üçbudak Köyü`ndeki ev kalıntısından kalan izlere halen rastlamak mümkündür. İlçemizin kuzey batısında bulunan Üçbudak Köyü`nde medfundur. Mezarı son yıllarda mermer bir sanduka içine alınmıştır. Bu mermer sandukanın etrafı demir bir kafesle çevrilidir.

Garip Baba:

İsminden de anlaşıldığı gibi garip bir zattır. Yaşadığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Hakkında anlatılan rivayetlere göre tahminen iki yüz yıl kadar önce buradan geçerken hastalandığı, bir süre burada misafir olarak kaldıktan sonra vefat ettiği söylenir. Bu zatın Yeşilbelen`de hasta olduğu süre zarfında alim ve mutasavvıf bir zat olduğunun anlaşılması üzerine mezarının yöre halkı tarafından ziyaret edildiği ve daha sonra bir türbe haline dönüştürüldüğü söylenmektedir. Bu zatın;bazı rivayetlere göre Sefkar Baba ile kardeş oldukları söylenmektedir.

Güzel Baba:

Tüm Anadolu abdallarında olduğu gibi Güzel Baba`nın hayatı hakkında da kesin bilgiler mevcut değildir. Yöre halkının sevgisini kazanmış saygın bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Rivayetlere göre Pir Cemal Abdal`ın kardeşidir. Halk arasında kendisine duyulan saygıdan dolayı ölümünden sonra mezarı ve çevre ormanı korunmuştur.(Meşe ormanından ağaç kesilmesi halk arasında günah olarak nitelendirilmektedir.) Bazı düzenlemelerle hem bir ziyaret yeri, hem de bir mesire yeri olarak kullanılmaktadır.

Sefkar Baba (Seyyid İbrahim)

Bölge halkınca Sefkar Baba adıyla maruf olan zatın adı Seyyid İbrahim`dir. Bu zat Peygamber Efendimizin soyundandır. Edinilen bilgilere göre Abbasi Halifelerinden Harun Reşid döneminde Irak`ın kuzey kesiminde bulunan Sefkar kâriyesinden irşad maksadıyla göç edip Anadolu`nun Diyarbakır mıntıkasında bulunan Maden`e bağlı Katulan`a yerleşir. Daha sonra bir müddet Palu Çaybağı`nda ikamet eder. 1250-1350 tarihleri arasında Karakoçan`ın Demirdelen (Kafan) Köyü`nde ikamet eder. Orada medfundur. Kabri halk tarafından ziyaret olarak değerlendirilmekte olup aynı zamanda kabrinin olduğu orman mesire yeri olarak da kullanılmaktadır. Kulu Baba ile kardeş oldukları söylenir.

turkyo-kamera-aksesuarları

 

Nikon Lens Kapağı HB-35

No tags for this post.

Leave a Reply