Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

burdur-karamanli1

Karamanlı Tarihi 

Ardıçlı Tepenin eteğindeki Kocapınar’ın önünde bulunan bağların içindeki Eski Yunan ve Romalılar devrinden kalma lahid kapakları ve taşmezarlar ile mezarlığın üst tarafında bulunan kayalara insan eliyle oyulmuş inler, Karamanlı’nın çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan Karamanlı’nın ilk sakinlerinin kimler olduğu pek bilinmemekle beraber, Neoletik Çağ’dan (Yeni Taş Çağından) itibaren yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Bölge ve yerleşim merkezi, M.Ö. 800-500 yılları arasında Persler’in, Etiler’in, Yunanlılar’ın idaresinde kalmıştır. Buralarda bir süre Firikyalılar, Psidyalılar ve Lidyalılar hakim olmuşlardır. Büyük İskender, doğu seferinde buralardan geçmiş,buraları hakimiyetine almıştır. Bir müddet de Selevkosker’in idaresine giren yöremiz daha sonra uzun müddet Romalılar ve Bizanslılar’ın elinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında bir daha ayrılmamak üzere Türklerin idaresine giren yöremiz ve dolayısıyla Karamanlı, değişik Türk boylarının ve devletlerinin idaresini görmüştür. Önce Anadolu Selçuklu Devleti buralarda hükümran olmuş, Anadolu Selçuklu Devletinin dağılması ile Karamanoğulları Beyliği; Hatay, Adana, Mersin, Konya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla ve Denizli İllerini içine alan geniş bir devlet olarak 1282 yıllarında ortaya çıkmıştır. O sıralarda Karamanoğulları’nın askeri gücü 20 bin piyade, 2 bin süvariye ulaşmakta idi. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Gölhisar’da zehirlenerek öldürülmüş olması, Karamanlı’nın ve civarının Karamanoğulları’nın idaresine girmiş olduğunu kesinleştirmektedir. Antalya ve çevresinde de Karamanoğulları’ndan kalma pek çok eser vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrinde, 1469-1470 yıllarında Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırmış, Osmanlı Devleti’nin başına değişik zamanlarda bir çok defa dert açan Karamanoğullarının tekrar birleşip dert olmamaları için o zaman topluca oturmakta oldukları Larende’den (yani şimdiki Karaman’dan) dağıtılması sırasında bazı obalar, Karamanlı civarında Eskiköy, Türkmen; Gebice, Gedikyap ve Ferizli denilen yerlere yerleşmişler, sonradan Karamanlı’nın şimdiki yerinde toplanmışlardır. Geldikleri yer veya mensup oldukları Türk boyu sebebiyle kendilerine verilmiş olan “KARAMANLI” adını toplandıkları yerleşim merkezine kazandırmışlardır. Buraya ilk gelen Karamanoğlu, Ardıçlı Tepenin eteğindeki Kocapınar’ın başını mekan tutmuş, ikinci gelen Caferoğlu, Yediurgan denilen yerdeki Karaağaçlıpınar’ın başına yerleşmiştir. İlk olarak buralara yerleşen kişilerin adları bugün bu yörenin mahalle adı olarak yaşamaktadır. 1911 yılına kadar köy statüsünde bulunan Karamanlı’da,1911 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1925 yılında Jandarma Karakolu getirilmiş, 1928 yılında da Bucak Müdürlüğü kurularak,Bucak merkezi olmuştur. Bundan sonra Karamanlı hızlı bir gelişme göstermiş, ard arda değişik kamu ve özel kurum ve kuruluşları kurulmuştur. Karamanlı’nın İlçe merkezi haline getirilmesi isteğinin ve çalışmalarının başlaması epeyce eskilere uzanır. 12.12.1972 tarihinde Burdur İli İl Genel Meclisi, Karamanlı’nın ilçe merkezi haline getirilmesi için gerekçeli bir karar vermiştir. Aradan geçen yıllardaki faaliyetler sonucunda 4 Temmuz 1987 ve 19507 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3392 Sayılı Kanunla Karamanlı’nın ilçe olması, T.B.M.M. tarafından kararlaştırılmıştır. İlk Kaymakam 11.08.1988 tarihinde görevine başlamıştır. Resmi daireler faaliyete geçmiştir.

Karamanlı Coğrafi 

1988 Yılında ilçe olan Karamanlı, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinin Göller yöresinde bulunan Burdur İlinin bir ilçesidir.Bağlı bulunduğu Burdur ilinin 60 km. güney- batısındadır. Bulunduğu yerin özelliği bakımından Burdur-Fethiye, Denizli-Antalya ulaşımının kavşak noktasında bulunmaktadır.Bu özelliği ile  önemli bir ulaşım etkinliği vardır.   

Asartepe, Ardıçlı Tepe ve Menekşe Sivrisi  tepelerinin eteğinde bulunan Karamanlı 30.000 dönümü aşkın Koca Ovasına hakim bir noktadadır. Yeni ilçe olması sebebi ile ismini resmiyete koyamamış Karamanlı Ovası coğrafya kitaplarında Tefenni Ovası olarak geçse de ovanın büyük bölümü ilçe halkına tapuludur. İlçenin 3 Km kuzeyine konumlanmış 25 milyon metreküp su tutma kapasitesi ile barajı ovanın büyük bir kesiminin sulamasını sağlamaktadır. İlçe mezarlığınında bulunduğu Ardıçlı Tepe hariç Menekşe Sivrisi ve ovanın dayandığı Güney Toros sıradağlarının kolları kıraç, bitki örtüsünden yoksun ve çıplaktır.

Dağlar : Karamanlı ilçesi'nin başlıca dağları, doğuda Bozdağ (Kağılcık Dağı), yükseltisi 1850 m. batıda Eşeler dağı en yüksek tepesi Akkaya 2254 m. dir. Güneyde ise manca tepesidir. Karamanlı Ovasını kuzeyden çevreleyen dağların çoğunluğu kalkerden oluşmuştur. Kuzey-doğu, güney-batı doğrultusunda uzanan dağlar, yaşı kesin olarak bilinmeyen ve genellikle mesozoik'e mal edilmiş kalkerlerle, yaşı eosen olarak tespit edilmiş kalkerlerden oluşmuştur. Asgari yükseklikleri 400-800 m. arasında olan ve birbirlerinden geniş vadilerle ayrılmış bu dağlar gençtir ve aşınmıştır.

Ovalar : Ortalama denizden 1075-1150 m. yüksekliktedir. Eni 13-27 km.,boyu 4-27 km. dir. Toplam genişliği ise 408 km2 dir. Burdur deprasyonunun güney batısında mera ve konglomeralar'dan müteşekkil tepe ve sırtlar, İsin Ovası'nı Karamanlı Ovası'ndan ayırmaktadır. Burdur-Tefenni soşesi İsin Ovasına doğru hafifçe eğik olan Neojen tepelerini geçtikten sonra aşınma ovası manzarası   gösteren bir düzlüğe gelmekte ve biraz ilerde Karamanlı Ovası'na doğru tedrici bir surette inmektedir. Biraz daha güney-doğuda Karataş Tepesi  (1415 m.) ile soşe arasında alçak bir sahada sular toplanarak küçük bir göl olan (yazın bataklık halinde) Karataş Gölünü meydana getirirler.Göl daha batıdaki Karamanlı Ovasından bir setle ayrılmıştır. Güney, güney-batı, kuzey, kuzey-doğu istikametinde uzanan Karamanlı Ovası, Burdur deprasyonu gibi büyük bir deprasyonun tabanını teşkil etmektedir.

burdur-karamanli2

İklim : Karamanlı Burdur Göller yöresine dahil olup iklim bakımından  Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş teşkil eder. Genellikle yazları sıcak ve kurak, Kışları soğuk ve kar ile karışık yağmurludur.

Akarsular : Karamanlı'nın en önemli akarsuları Alakır ve Karaçay' dır.

Alakır Çayı : Tefenni, Karamanlı ve Yeşilova arasındaki Eşeler yaylasından çıkan bu çay Alakır veya Bozçay adı ile anılır. 80 km'lik bir yatak takip ederek, Burdur Gölüne dökülür. Vasati 400 lt/sn su taşır. Bu çay Karamanlı'nın güneyindedir.

Karaçay : (Değirmenler deresi suyu) Dereköy içinden çıkarak Çaltepeden akan su ile birleşir. Daha sonra evciler, Memiş, İki oluk ve çatak deresi kollarınıda alarak, Bozdağın önüne yapılmış olan Karamanlı Barajına karışır.Baraj yapılmadan önce Alakır çayına kadar ulşıp onunla birleşirmiş.Rejimi düzensizdir.Karların erimesi ve ilkbaharda yağan yağmurların etkisiyle mayıs sonuna kadar bol suludur.

Bitki Örtüsü : Karamanlı ilçesinin tabii bitki örtüsü step görünümündedir.

Deve dikeni, kekik, kaz ayağı gibi bitkiler en çok göze çarpanlarıdır.

Ormanlar : Karamanlı Belediye hudutları içinde 20 km. derinlikte 10 km. enindeki Eşeler yaylası ve ormanları ile kaplıdır. Bu sahaların  3/4 orman ve çeşitli ağaçlarla kaplanmış durumdadır. Çam, Ardıç vb. ağaçlar kesilerek satışı yapılmakta, boşalan sahalar yeniden çam dikilerek geliştirilmektedir.

Karamanlı Nüfusu 

1997 yılı tespitlerine göre ilçede 10 mahalle(1- Cafer Mh. 2-Cami Mh. 3-Çamlık Mh. 4-Eşeler Mh. 5-Fatih Mh. 6-Hürriyet Mh.7-Karaman Mh. 8-Pazar Mh. 9-Yeni Mh. 10-Zafer Mh.) ve 2.000 hane bulunmaktadır. Özellikle 1997 yılından sonra köy nüfuslarında artış, İlçe merkezinde azalma görülmüştür.

1986 Karamanlı Yıllığı kitabı ve Karamanlı Nüfüs Müdürlüğü verilerine göre yıllara göre nüfus dağılımı aşağıda şekildedir:

burdur-karamanli3

 İLÇE NÜFUSU ÜZERİNE

Objektif olarak bir yerdeki nüfus artışının temel gerekçelerine göz atıldığında ana etken ekonomik faaliyetler olarak kendini gösterir. Sonra coğrafyanın yerleşime uygunluğu, su kaynakları ve ulaşım önemli etkenler olarak görülür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana vasat bir nüfus artışı gösteren Karamanlı, olması gerekenden çok daha gerilerde olup, birçok kez yenilenen toparlanma süreçleri aşağıdaki sebeplerden dolayı hep yarıda bırakılmıştır.

Kuraklık

Hükümetin tarım politikaları (Pancar üretiminin kısıtlanması gibi.

Tarım üzerine ciddi reformlar yapılıp verimin artırılmaması, birim maliyetlerin alınacak stratejik önlemlerle düşürülmesi üzerine organize faaliyetlerin eksikliği

Sanayi üzerine yapılan strateji hataları ve yatırımların sonlandırılmaması

Yurt dışına işçi göçleri

Tahsilli yeni nesilin mesleğini icra edebileceği yerlere gitmesi

Kişiler üzerine yapılan genel siyaset, politika

Sosyal faaliyetlerin zayıflığı

Milli-Menfi çıkar yozlaşması

Bir anlamda Türkiye genelini hatırlatan bu tablo ilçe adına üzücüdür.

Karamanlı'da Ekonomi 

İlçe ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanmakla beraber  sanayi de çevre ilçelere göre ileri seviyededir. Özellikle 70'li yıllarda yurt dışındaki işçilerinin de gayretiyle sanayide ciddi atılımlar yapıp ilerlemek isteyen Karamanlı, kişisel çıkarlar  ve siyasete kurban olarak bu atılımını sonlandıramamıştır. Mısırözü fabrikası olarak yapılan bu fabrika yaklaşık 25.000.000 Mark harcanarak yapılan fabrika çalıştırılamamıştır. Makinaları maliyetinin altında zararına satılarak bu fabrika ve harcanan paralar ziyan edimiştir. Mısırözü fabrikası olarak yapılan bu yer daha sonra Belediyemiz tarafından Parke Taşı İmalathanesi olarak kullanılmaya başlanmış ve bu şekilde değerlendirilmiştir. Diğer bir fabrika da un fabrikası olarak yapılmış bu da özel sektöre satılarak çalışmasına devam etmektedir. Üretilen un ve irmik kara fırın ve böreklik olarak kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Karamanlı'da son yıllarda mermercilik ve açık ocak işletmeciliği başlamıştır. Şu anda bir çok çalışanıyla halkımızın geçim kaynağı haline gelmiştir. Gerek Karamanlı halkından gerekse çevre il ve ilçelerden Karamanlı'ya göç olmasının sebebi bu mermer ocakları ve mermer fabrikalarıdır. 2004 yılı itibarı ile 7 adet mermer fabrikası ve 12 adet mermer ocağı işletmesi mevcuttur. İşletilen ocaklarda bej rengi ağırlıkta olmak üzere işlemesi yapılmaktadır. Bu işlenen mermerler ÇİN,İTALYA, İSRAİL başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. 2003 yılından itibaren KARAMANLI'mızda CEVİZ,YAYLA ve MERMER Şenlikleride düzenlenmektedir.    

2000'li yıllarda ortalama  13.000.ton tahıl, 1.200.ton nohut, 2.500.ton soğan, 500.ton anason, 50.000.ton şeker pancarı üretilmektedir. 1.300.dekar asma bağı, 780 dekar meyve bahçesi vardır.

2000'li yıllarda ortalama  13.000.ton tahıl, 1.200.ton nohut, 2.500.ton soğan, 500.ton anason, 50.000.ton şeker pancarı üretilmektedir. 1.300.dekar asma bağı, 780 dekar meyve bahçesi vardır.

Hayvancılıkta ileri seviyededir. İlçe genelinde 1.600 arı kovanından 5 ton bal, 6.090 büyük baş hayvandan günlük ortalama 20.500 Kg süt elde edilmektedir. 10.110 adet küçük baş hayvan, üç adet modern tavuk çiftliği vardır.    < 

173.600 dekar tarım arazisinin 80.000 dekarında sulu,

93.600 dekarında da kuru tarım yapılmaktadır.

İki adet süt toplama merkezi, 150 kamyon, 1.500'e yakın traktör ve biri belediyeye ait olmak üzere toplam 6 biçerdöver mevcuttur.

Çeşitli branşlarda esnafın bulunduğu Karamanlı sanayisinde ziraat aletleri onarım ve imalatı, motor rektefivesi, iş makineleri tamiratı yapılmaktadır.

İlçede toplam olarak 4'ü tarımsal amaçlı, 1'de Kamyoncular Koop. olmak üzere 5 Kooperatif faaliyet göstermektedir.

İlçe 1721 yılından bu yana Cuma günleri kurulan büyük bir bölge pazarına sahiptir..

İlçede Ziraat ve Halk bankası olmak üzere iki banka mevcuttur.(İlçemizde HALK BANKASININ ATM'si vardır.

burdur-karamanli4

Karamanlı'nın Yeşilova çıkışında, baraj yakınlarında olan site 10 yıla yakın bir süredir yapılagelmekte iken ilçemiz Yeni Sanayi Sitesi 01 Haziran 2005'ten itibaren faaliyete geçmiş İlçemiz esnafı artık yeni dükkanlarında faaliyet göstermektedirler.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kilim-zili-cicim dokumacılığı kursları açılarak tamamen orijinal yün ve kök boyadan mamul dokumacılık yapılmaktadır.

 Belediyemiz tarafından ilçemiz GEDİKYAP mevkisine yaklaşık 3.000 ceviz dikimi yapılmıştır. Düzenli olarak sulaması, ilaçlaması ve hasat'ı yapılmaktadır. Ayrıca bu cevizliğin yanında bulunan hazineye ait arazi yine Belediyemiz tarafından alınmış olup toprak tahlili yapılarak en uygun şekilde ağaçlandırması yapılacaktır.  Şu anda sürümü yapılmaktadır.

Karamanlı Tarım ve Hayvancılık 

Yörenin en büyük tarım yapılabilir arazilerinden birine sahip olan Karamanlı ekonomisinin temelini Tarım ve Hayvancılık oluşturur.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında karasabanla yapılan tarım ile arazisinin 2-3 bin dekarını verimli kullanabilen yörede hasat el ile yapılır ve tarlalar yıl ardı nadasa bırakılırdı. O yıllarda kimyasal gübre üretimi yapılamayan Türkiye genelinde olduğu gibi birim verimlilik son derece düşüktü. Yörenin en büyük çiftçileri 10-15 mut (2-3ton) buğday kaldırdıklarında bu büyük bir rakam sayılırdı. Zirai aletler ise yok denecek kadar azdı.

O günlerden bu günlere gelindiğinde ise 40.000 dönüm civarında bir arazide sulu tarım yapan, altyapısı güçlenmiş bir Karamanlı bölgede gücünü hissettirir oldu. Özellikle 70'li yıllarda hizmete giren barajı ve 100 kilometreye ulaşan sulama şebekesi ile sulu tarımda artış görüldü. Günümüzde yıllık ortalama 4.000 tonu bulan kimyasal gübre kullanımı ve 1.200'i aşkın traktörü ile Karamanlı ilçesinde modern tarımcılık yapılmaktadır.

Traktör başına düşen ekilebilir arazi miktarı 100 dönüm civarındadır ki bu Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Buna bağlı olarak ilçe sanayisi de zirai alet, edevat üretimi ve geliştirilmesi(!) konusunda uzmanlaşmış olup küçük çaplı ilaçlama ve tohum saçma makinası seri imalatı bile yapılmaktadır.

Karamanlı, eskiden beri soğan ekiminin çok yapıldığı bir yer olduğu için çevrede "Soğancı Karamanlı" diye adlandırılmıştır.En fazla, tohumdan tarlaya ekilecek soğan(güver,sıska) üretilir.Sezonu iyi veya kötü olsun her sene 1000 dönüm kadar soğan ekilmektedir. Ortalama soğan üretimi 2000 ton kadardır.

Karamanlı, yıllık ortalama olarak 13.000 ton tahıl, 1.200 ton nohut, 2.500 ton soğan, 500 ton anason,300 ton kişniş(yumurcak), 50.000 ton şeker pancarı üretmektedir. Sayılanlar kadar çok olmasa da Çumra(rezene)ve çörekotu üretimi de yapılmaktadır. Bunun yanında 1.300 dekar asma bağı, 780 dekar meyve bahçesi vardır.

İlçede 1.500'e yakın traktör ve 6 biçerdöver mevcuttur.

İlçe sınırları içindeki 173.600 dekar arazinin 80.000 dekarı sulu, 93.600 dekarı kuru tarım yapılabilir niteliktedir.

Hayvancılıkta ileri seviyededir. İlçe genelinde 2000 yılı itibarı ile 1.600 arı kovanından 5 ton bal, 6.090 büyük baş hayvandan günlük ortalama 20.500 Kg süt elde edilmektedir. 10.110 adet küçük baş hayvan, iki adet modern kümes, iki adet süt toplama merkezi bulunan ilçede özellikle son yıllarda büyük baş hayvancılık önem kazanmıştır.

burdur-karamanli5

Karamanlı'da Eğitim 

Karamanlı’nın en eski eğitim öğretim kurumu eski adıyla Cumhuriyet İlkokulu, şu andaki Nimet Güvener İlköğretim Okulu’dur. Okulun arşivinde bulunan arapça yazılı bir cetvelden “ Karamanlı Kariyesi İhsaniye Mektebi” adı altında 1913 yılında ilçemizde bir ilkokulun mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonraları 1952 yılında açılan İstiklal İlkokulu (Yeni adı Devrim İlkokulu), 1957 yılında açılan Karamanlı Ortaokulu, 1968 yılında açılan Atatürk İlkokulu, 1974 yılında açılan Karamanlı Lisesi ve 1977 yılında önce Endüstri Pratik Sanat Okulu olarak açılıp, 1980 yılında Endüstri Meslek Lisesi’ne dönüştürülen okulumuz 2002 yılında Mesleki Eğitim Merkezi ile birleştirilerek Mesleki ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü adını almıştır. Şu anda ilçe merkezinde 1 normal Lise, 1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve 3 İlköğretim Okulu’nda eğitim ve öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Bütün köyler taşımalı sisteme dönüştürülmüştür. Ancak sadece Bademli Köyü İlköğretim Okulunun 1.2.ve 3.sınıfları köyde 1 Müdür yetkili ve 1 Öğretmen ile birlikte eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğünde metal işleri, elektrik ve bilgisayar donanım bölümleri vardır. 2004-2005 öğretim yılındaki taşımalı öğrenci sayısı 221 olup, 221 öğrenciye öğle yemeği verilmektedir.

İlçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün çalışmaları içerisinde; merkezde Makine Nakışları, bilgisayar, Örgü, Pasta-Börek kursu, Kağılcık Köyünde giyim kursu, ara sınıflara (4-5-6-7 ve 9. sınıflar) hazırlık kursu ile 8.sınıflara OKS, 11.sınıflara ÖSS kursu, Kılavuzlar köyü makine nakışları kursu devam etmektedir. İlçe Müftülüğü ile birlikte kurban kesim kursu ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile Kağılcık köyünde bağ budama kursu tamamlanmıştır.

Ayrıca Kağılcık ve Kılavuzlar köylerimizde Halk Oyunları Kurslarımız devam etmektedir. İlçenin eğitim ve kültürünün gelişmesinde etkin rol oynayan İlçe Halk Kütüphanesi, haftanın 5 günü halka ve öğrencilere açık olarak hizmet vermektedir. İlçemizde bir matbaa vardır. Profesyonel spor kulübü yoktur. Amatör Spor Derneği bulunmaktadır. Karamanlı Spor Derneği 1970 yılında kurulmuş, gençlerimizin sportif çalışmaları için gereken çalışmalar yapılmaktadır.

burdur-karamanli6

Karamanlı'da Sağlık 

a) Merkez Sağlık Ocağı: 1984 yılında faaliyete başlayan Karamanlı Sağlık Ocağında, 2 Doktor, 3 Sağlık memuru, 3 hemşire, 7 ebe, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 şoför ve 1 hizmetli bulunmaktadır. Sağlık Ocağında 1 Ambulans ve 1 hizmet aracı faal durumdadır. Sağlık Ocağına bağlı Bademli ve Kağılcık köylerinde 1’ er ebe bulunmaktadır. Kılavuzlar Köyünde mahalli imkanlarla köy tipi sağlık ocağı inşaatı tamamlanmış, Bakanlık onayına sunulmuş personel ataması yapılmadığından sağlık ocağı olarak hizmet verememektedir. Sağlık Ocağı binası 2 katlı olup, 4 dairelik lojmanı bulunmaktadır. Bademli, Kılavuzlar ve Mürseller köylerinde sağlık evi binası mevcuttur, diğer köylerde sağlık evi binası yoktur. Bademli Köyünde Ebe mevcuttur. Dereköy, Kılçan,Kayalı, Manca ve Mürseller köylerindeki gebe, bebek, çocuk takibi merkez ebelerimiz tarafından yapılmaktadır.

b) 2 Nolu Sağlık Ocağı: SSK´ya ait olan Sağlık İstasyonu, SSK´nın Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle 2 nolu Sağlık Ocağına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti Belediyeye ait iş hanında 1 Doktor,1 Hemşire ve 1 Sağlık Memuru ile hizmet vermektedir. Ayrıca İlçemizde faal olarak 2 adet Eczane bulunmaktadır. a) İlçe Jandarma Komutanlığı : İlçe Jandarma Komutanlığı; kendisine ait arazi üzerinde bulunan 4 katlı hizmet binası ve 10 daireli lojmanda faaliyet göstermekte olup; hali hazırda 4 Jan.Astsubay, 2 Uzm.Jan.Çvş. 20 erbaş ve erle asayiş görevlerini icra etmektedir. Araç olarak 1 adet Renault Toros, 1 adet Ford Transit ve 1 adet Land Rover bulunmaktadır. b) İlçe Emniyet Amirliği : İlçe Emniyet Amirliği; kendisine ait arazi üzerinde bulunan 2 katlı hizmet binası olup, 2 nci katı lojman olarak kullanılmaktadır. İlçe Emniyet Amirliğinde 1 Başkomiser, 1 Komiser Yardımcısı, 19 Polis memuru, 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ve 1 sivil memur bulunmaktadır. Araç olarak; 2 adet Renault marka otomobil bulunmaktadır. Telsiz olarak; 1 adet masa tipi sabit telsiz, 2 adet oto telsizi ve 7 adet el telsizi bulunmaktadır.

Karamanlı'daki Köylerimiz 

Karamanlıya Bağlı Köyler ve Kısaca Bilgileri DEREKÖY KÖYÜ: Köyde 96 hane olup, 308 nüfusa sahiptir. İl Merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe Merkezine 7 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 14.880.00 YTL´dir.

KAĞILCIK KÖYÜ: Köyde 250 hane olup, 639 nüfusa sahiptir. İl Merkezine uzaklığı 58 Km, İlçe Merkezine 5 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 41.000.00 YTL´dir.

KAYALI KÖYÜ: Köy 30 hane olup, 122 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe merkezine 17 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 12.100.00 YTL´dir.

KILAVUZLAR KÖYÜ: Köyde 230 hane olup, 564 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 73 Km, İlçe merkezine 20 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 16.300.00 YTL´dir.

KILÇAN KÖYÜ: Köyde 50 hane olup, 185 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe merkezine 7 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 11.500.00 YTL´dir.

MANCA KÖYÜ: Köyde 130 hane olup, 363 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 73 Km, İlçe merkezine 10 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 15.300.00 YTL´dir.

MÜRSELLER KÖYÜ: Köyde 130 hane olup, 440 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 46 Km, İlçe merkezine 17 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 14.900.00 YTL´dir.

BADEMLİ KÖYÜ: 150 haneden oluşmaktadır. Karamanlıya 10 Km. Mesafe – 698 Nüfuslu.

turkyo-eizo3

 

EIZO® Duravision DV1508V,

Burdur İlçeleri:
Burdur Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer(Burdur), Tefenni

 

No tags for this post.

Leave a Reply