Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

 adana-saimbeyli1

Saimbey

İlçeninkuruluşu hakkında elde kesin bilgiler bulunmaktadır. Tarihi kalıntılara göreHititler devrine kadar uzanmaktadır. İlçenin eski adı "Haçin" dir. Bu ismin deovaya egemen olan Anavarza Beyliğin'den geldiği ve Bey Toryo'nun oğlunun adıolduğu bilinmektedir. Bölge çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır.Osmanlı döneminde Maraş sancağının Elbistan kazasına bağlanmıştır. Kurtuluşsavaşı sırasında Fransız işgali altında kalmış, 18 Ekim 1920'de Yüzbaşı Doğan veKaymakam Saim Bey tarafından kurtarılan bölge 1922 yılında Kaymakam Saim Bey'dendolayı bu adı almış, yeni bir ilçe olarak kurulmuştur. 1928 yılında bugünküyerine nakledilmiştir.

Saimbeyli ile ilgili ilk bilgileri, İlçeyi ziyaret eden seyyahlar ve araştırmacılardan öğrenmekteyiz: V.Langlois (1852 -1853), Rahip Alishan (1800’lü yılların sonu), W. M.Ramsay (1800’lü yılların sonu), F.X.Schaffer (1900’lü yılların başı), C.Texier (19. y.y ilk yarısı) gibi seyyahlar Saimbeyli’yi ziyaret etmiş ve ilçenin ekonomik ve sosyal yaşantısının yanısıra tarihsel dokusu ile ilgili bilgiler de vermişlerdir. İlçe 1800’lü yıllardan itibaren bu seyyahlarca Hadchin, Hadjine, Hacın, Hadschin ve Haçin olarak adlandırılmıştır. W. M. Ramsay ise ilçenin Roma ve Bizans Dönemleri’ndeki adının Badimon olduğunu yazmaktadır.Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Y.Doç.Dr.K.Serdar Girginer tarafından yürütülen “Adana İli ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi” kapsamında ilçenin 2003 yılında çok kapsamlı ve titiz bir çalışmayla arkeolojik kültür envanteri çıkarılmış ve ilçeyle ilgili ilk bilimsel sonuçlar elde edilmiştir.Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında İlçe tarihinin Roma Dönemi’ne kadar uzandığı tespit edilmiştir.Bu çalışmada İlçede Roma, Bizans ve Ermeni Dönemi yerleşmelerine ait pek çok anıtsal eser tespit edilmiş ve İlçenin zengin kültürü Arkeolojik literatüre kazandırılmıştır.

 

adana-saimbeyli2

Saimbeyli Kale Kilise

Arkeolojik veriler, ülkemiz genelinin uzun geçmişli yerleşim yerlerinin beşiği olduğu gösteriyor. Her taş her kalıntı geçmişe ilişkin bir ipucu veriyor. İp uculu yerlerden birisi de Saimbeyli oluyor. Münih Üniversitesiyle Hititoluğu prof Ahmet Ünal, antik adanın Rodandos olduğunu söylüyor. Kimi kaynaklarda da Badimon deniliyor. Onca eskiliğine, onca arkeolojik kalıntılarına karşın yöreyle yeterince ilgilenemeyişi üzüntü veriyor.

Manastır

Kurulduğu ver vadi olduğundan, doğal bir yol görevini görmektedir. Özellikle Anadolu’dan Arabistan’a gidenlerle Arabistan’dan Anadolu’ya gelenlerin önemli yollarından biri durumundandır. Bu niteliği taşıyan yöreye 1830’lu yıllarda gelen Fransız Hititoğlu Charles texier sonrasında herhangi bir arkeloğun geldiği bilinmiyor. Oysa yolu, hayvanlı döneminin işlek yollarından sayılırdı.  Kizzuwatlılar döneminde komana adlı ile dinsel merkez Şar’daki ayinlere gidip dönen Çukurovalıların da değişmez yoluydu. Mısırlılarla kardeş savaşı’nda savaşan Hititler de o yolu izlemişlerdi. Hititler sonrasında Akdeniz’den Toroslar’a uzanan alana Kilikya adı konuldu. Saimbeyli, Dağlık Kilikya olarak anıldı. Bu ad, arkeloglar aracılığıyla günümüze taşındı. Ancak, geniş alanın elden ele geçmesi durdurulamadı. kizzuwatnalılar’dan beriye değişik egemenlikler kuruldu. Asur, Kilikya, İran, Makedonya, selefkos derken, roma egemenliğine girildi. Arkasından Bizans geldi. Saimbeyli (Hacın) kalesinin birinci yüzyılda Romalılarca yapıldığı ortaya kondu.

Roma-Bizans dönemlerinde Arap saldırıları görüldü. İslamlığı yaymak amacı ile Kafkaslarda da saldıran Arapların sıkıştırıldığı Ermeniler’den, dindaşları Bizans’a sığınanlar oldu. Kayseri’ye sığınan Bağraf soyu, Kavgalaştırdıkları Rumların başpiskoposunu öldürünce, Bizans imparatoru’nun buyruğu ile kendilerinin de başkanı öldürüldü. bu olaylar üzerine oradan göçmeyi, kendi dilleriyle, diaspora etmeyi yeğleyen bagrat Ermenilerinin Rupen kolu Feke sınırları içindeki Partzerbert kalesine, Oşin kolu Çamlıyayla (Namrun) kalesine yerleştiler. Böylece, Çukurova yöresi Ermenilerinin ağırlığını bagrat soyu oluşturdu.

Rupenlerin yerleştikleri partzerbert kalesi, yüksek kale anlamına geliyorsa, hangi kale olduğu bilinmiyor. Ancak, aldığımız bilgilerin dışında, Gedikli-Güzpınarı (kisenit) yakınlarında keher kalesi olabilir, diyoruz.

Ne var ki, orada da duramıyorlar. On birinci yüzyılda kimileri Feke, kimileri Saimbeyli(Hacın)kalesine taşınıyorlar. Hacın adını da onlar koyuyorlar. Ermenistan’da Newhacın var. Kum kapı ermeni patrikhanesi belgelerinde de Hacın gemcesine karşın, kimileri Haçın, kimileri Haçin, kimileride Hacin diyerek, bize göre yanlış yapıyorlar. Anlamlarına ilişkin de uzun araştırmalar-soruşturmalar yaptıksa da, doyurucu bilgi aldığımızı söyleyemeyiz.

Ermenistan kültür Bakanlığı ile Beyrut katoligoslugu yanıt vermedi. Özel ilişki kurduğumuz Tataristan başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer, Ermenice dönüş anlamına gelen “hedgun” sözcüğünden, ya da kara bağ derebeyi Asan’ın olgunun adı saygın kişi anlamına gelen ”hacen “den türemiş olabileceğini saptadığını; Ekber Menemencioglu da Ahmet rıza Demirerin ikinci saptamasına yaklaşarak ”efendi”,onurlu”, ”saygın” anlamlarını içerdiğini bildirdi.

Ancak, adından çok diasporoları ilgimizi çekmeye başladı. Örneğin Rupen kolunun Ermenistan’dan kayseri’ ye, Kayseri’den partzerbert kalesine, oradan Feke’ye, Saimbeyli’ye görüşlerine karşın, uzun geçmişten yakın geçmişe bütün diasporoları Türklere yüklemeye çalışıyorlar. Prenslik kurdukları Feke’de bile durmuyorlar. Haçlılardan da yardım olarak Kozan’a taşıyorlar. Bundan da Türklerin hiçbir etkisi bulunmuyor. Kozan’da prensliyi krallığa dönüştürüyorlar. Kilikya Ermenistan devletini kuruyorlar. Silifke’den Maraş’a sınır oluşturuyorlar. memluklar,1375’te devletlerini yıkınca, bu kez de ovadan dağlara diaspora ediyorlar. Bu aşamada Saimbeyli’nin nüfusunu da arttırıyorlar.

Devletsizlikleri dönemde, gerek Selçuklu,  gerek Osmanlı yönetiminde kendilerini incitici hiçbir belge göstermiyorlar. Öyle güvenli bir ortamdan bulundukları için sanatçı Saimbeyli Ermenileri Türk köylerine çıkıyor, onların yataklarında yatıp yemeklerini yiyerek, kazanç sağlıyorlardı. Manastırını da Kanuni Süleyman yönetimindeyken 1555 yılında yapıyorlar. Değişik dönemlerinde kilise sayısını da artırıyorlar. Yöre, 18. yüzyılı ortalarında güçlenen Kozanoğlu derebeyliğine girince kendileri de giriyor. Öteki derebeylerinde başta bulunana “bey” denilirken, Kozan oğulları’nda “ağa” deniliyor. Büyük Yusuf Ağa, 1810’lu yıllarında ağalığı iki oğluna pay ediyor. Belenköy Ağalığı’nı büyük oğlu Sarı Ali’ye, Gürleşen Ağalığı’nı onun küçük oğlu küçük Samur’a veriyor.

Bu bölümden yararlanmak isteyen devlet, belen köyü sancak merkezi, sarı Ali’yi de sancak beyi ederek( o zaman kaymakam deniyordu Ankara iline, Hacın’ı ilçe merkezi samur Ağa’yı da ilçe yöneticisi ederek(o zaman müdür deniyordu) Maraş sancağına bağlıyor. Ne var ki, bu uygulama Kozan oğulları’nı hiç bağlamıyor. Ağalık düzenlerini bozmadan, eskisi gibi sürdürüyorlar. Burada, ağalık merkezi Gürleşen’in değil de Hacın’ın ilçe merkezi edilmesini anlamlı bulunuyor. Bize göre anlamı, oranın bütün Ermeni olması nedeni ile müftü, kadı gibi kamu görevlisi atayarak Türkleri yerleştirmek olduğuna dayanıyor. Bir ölçüde de başarıya ulaşıyor. Yerleşen Türklerle İslam Mahallesi adında bir yerleşim yeri oluşuyor. Ogün için bir anlamı, bir tutarlılığı olan bu adın bugün hiçbir Hıristiyan kalmamasına karşın, adını sürdürmesi anlamsız bulunuyor.

Bir İslam mahallesine karşı beş Hıristiyan Mahallesi vardı. Ama ilişkileri oldukça iyi, oldukça içtendi. Birbirlerine dostum demeden, seslenmiyorlardı. Gerçekten dosttular.19.yüzyıl ortalarında devlet topraklarının özelleştirilmesi başladığında, çoğunluğunu Ermeniler aldı, çoğu çiftlik sahibi olduklarından her yönüyle Türklere üstünlük sağladılar. Böyle bir gönenç içindeyken, batılıların kışkırtılmasına kapılarak, ilişkilerini bozdular.1909’da İstanbul’da çıkarılan ”31 Mart” olayının hükümet boşluğundan yararlanarak Adana merkezle ilçelerinde de “igtişaş” denilen anarşik olayları çıkardılar. Saimbeyli Türkleri kaymakamlıkla redif bölüğü kışlasına sığınarak canlarını kurtarabildiler. Sığınmayan 14 kişi de yakalanıp öldürüldü yaraladıkları da oldu.

 Birinci dünya savaşı başlayınca, Osmanlı’nın savaştıkları ile işbirliği kurdular. Onlara her türlü yardımı yapmaya çalıştılar.

Belgelerle saptanan bu durumlarını önlemek için 28 Mayıs 1915 günü güvenliği sağlayıcı göçürme(tehcir) yasası çıkarıldı. Yasa uyarınca Deyrizor’da (Suriye) gözlem altına aldılar. Savaş sonrasında sağlıklı olarak geri döndüler

Yalnız, göçürme işlemi çok çalkantılı oldu. Avrupa’da da yankılandı. Gerçek dışı dedikodular üretildi. Dedikodulardan etkilenen kimi yazarlar da gerçek dışı yazılar yazıp, yayınlar yaptılar. Bu satırın yazarı, Saimbeyli’den göçürülen Ermenilerle ilgili yaptığı araştırmalarda, olağan ölümler dışında ölümler olmadığını, onların da 4–5 kişiyi geçmediğini saptadı.

Dört yıl göçte kalan yaklaşık on bin kişiden beşinin değil onunun ölmesi bile olağan sayılır. Kaldı ki, savaşa katılan Türk ailelerinin her birinden dört-beş kişisi ölen ocakları sönenler oldu.

Savaş sonrasında yöreyi işgallerine alan, Fransızlar, sömürgeciliğin değişmez yöntemi böl, parçala, yut”u uygulayarak, Ermenileri Türklere kışkırtarak saldırgan ettiler. Memlükler’in geçmişte yıktığı Kilikya Ermenistan Krallığı’nı           geri kurtaracağız uydurması ile de umutlandırdılar.”Ermeni fedaisi” denilen kamavorları,”Kemalistlere ölüm” çığlıkları ile yolları tuttular. Yolcuları hem soydular, hem de öldürdüler.”Hacın Gâvuru” kavramı ile ünlendiler. Kasaba içinde engizisyonist uygulamalarla soykırımı yaptılar. Kendi soylarından kaymakam çalyan karabit’in belgelerine göre, kadın, çocuk, yaşlı 217 kişiyi acımasızca öldürdüler. Kuvayi Milliye Komutanlığı’nın uyarılarının, eski komşumuzu yeniden kuralım çağrısına hiç uymadılar. Soykırımı sürdürdüler

Eylemlerini durdurmak amacı ile Kuvayi Milliye (Ulusal Kuvveler) komutanlığı’nca kuşatım altına alındı. Kuşatım savaşa dönüştü. Kışkırtıcı Fransızlardan tonlarca yiyecek, sayısız silah, mermi, para almışlardı. Ona dayanarak gene şehit verildi, yine ocaklar söndü. Çağ dışı olaylarla boşu boşuna kan dökülmesine Fransız kamuoyu da karşı çıkmaya başladı. Öncülüğünü de Pierre Loti, Claude Farrere, Berthe Georges Galis yaptı. Yedi ay süren kanlı savaşta yenilgiye uğradılar ama, Saimbeylilerce hem provokatör, hem anarşist bilinen Aram Çavuş gibileri kaçmayı başardılar. Olan, kaçmayı başaramayan suçsuz, sorumsuz kimselere oldu karşılıklı ateş içinde can verdiler.18 Ekim 1920 günü kurtuluş kesinleşti, ulusal hükümet kuruldu. Ançak, uzun süren kanlı savaş nedeniyle, girilecek bir ev, büro edilecek bir oda kalmadığından, ilçe merkezi geçici olarak Gürleşen köyüne alındı. İlçe adı gene Hacın’dı.1 Nisan 1923 günü Rumlu köyüne taşındı. 30 Aralık 1923 günü, Vali Hilmi Uran’ın başkanlığında toplanan Adana İl Genel Meclisi kararı ile Hacın adı milis komutan olarak görev yapan Saim Bey’in adı verilerek Saimbeyli; Rumlu adı Kuvayi Milliye Komutanı Doğan Bey’in karargâhı olduğundan Doğanbeyli edildi. 1926 Ağustosunda geçici olarak geri Gürleşen’e geçirilen ilçe merkezi, 1929 Haziranında gerçek yeri Saimbeyli’ye taşındı. İlçe adı merkezlerinde de Hacın ya da Saimbeyli olarak sürdü.

 Köy sayısında da değişiklik oldu. Kimileri Kozanoğlu dağıtımında kalmaydı. Tapan yöresindeki sekiz köy Feke’ye, Yağıbasan yöresindeki altı köy Göksun’a, Gezbel’in batısındaki yedi köy Develi’ye bağlandı. Büyük bucaklardan Tufanbeyli ilçe olunca 30 köyü daha ayrıldı. Böylece 21 Köyle kaldı.

Adana merkezine uzaklığı 157 km olup, yüzölçümü 1170 km2'dir. Denizden yüksekliği 1050 metre olup, 25 köyü bulunmaktadır.

 

adana-saimbeyli3

Coğrafi Konumu

Saimbeyli, Adana merkeze157kmuzaklıkta olup, Orta Torossıradağları arasında yer almıştır. Doğusunda Göksun ve Andırın, batısındaDeveli, kuzeyinde Tufanbeyli, güneyinde Feke ve Kadirli ilçeleri ile komşudur.

Yüzölçümü 117.000 hektardır. Denizden yüksekliği (rakım) 1.050 metredir. Menteş, Geçilik, Göktepe, Ziyarettepe Dağları (1696-2576 m) önemli yükseklikleridir.

Bölgede en önemli akarsu Seyhan Nehri’nin kolu olan Göksu Irmağıdır. Saimbeyli Deresi, Dıngır Dere, Doğu Dere, Gözüm Dere, Tek Köprü Deresi, Zoplar Suyu, Pağnık Deresi ve Belenerdi Dereleri belli başlı akarsulardır.

İklim olarak Akdeniz kuşağı içine girmekle beraber İç Anadolu’nun karasal iklimi etkisi altındadır. Kışları sert ve soğuk, yazları serin ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık kış aylarında 4 derece, yaz aylarında 22-25 derece olarak belirlenmiştir. Hakim rüzgarlar Kuzey rüzgarlarıdır.

Bitki örtüsü ormandır. Çam, sedir, göknar ve meşe ağaçları bitki örtüsüne tabidir.

Adana merkezine uzaklığı 157 km olup, yüzölçümü 1170 km2'dir. Denizden yüksekliği 1050 metre olup, 25 köyü bulunmaktadır.

Emniyet ve Asayiş

İlçemizde güvenlik ve asayiş hizmetleri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği tarafından yürütülmektedir. Saimbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı merkez dışında kalan kırsal alanın emniyet ve asayişinden sorumludur. İlçe Jandarma Komutanlığında konuşlu bulunan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca buraların emniyet ve asayişi sağlanmaktadır. Emniyet teşkilatımızda yaklaşık 20 personel ve 1 araç bulunmaktadır. İlçeye bağlı 26 köy bulunmaktadır. İlçemiz bünyesinde 13.000 civarında kişi Saimbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ve 4.100 civarında ise Polis Teşkilatı bölgesinde yaşamaktadır. Saimbeyli ilçe merkezine Polis Teşkilatı 2008 yılında kurulmuştur. Büyük çaplı olayların yaşanmadığı ilçemizde özellikle yaz aylarında küçük çapta meydana gelecek olayların da önlenmesi için merkezde ve köylere devriye faaliyetleri yoğunlaştırılmaktadır.

 

 

 adana-saimbeyli4

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz Hükümet Konağında 3.katta 4 odalı bölümde, 1 Müdür, 2 Şube Müdürü (1’vekil) 1 Şef, 2  Memur ve 1 Hizmetli ile görevini yürütmektedir

OKULLAŞMA DURUMU

İlçemizde 7 müstakil İlköğretim Okulu olup, bunun 3’ü ilçe merkezinde 4’ü köylerde bulunmaktadır. İlçemiz merkezinde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu,1 adet Lise, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. 27 adet birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulu olup, Toplam 34’Adet İlköğretim Okulu vardır. İlköğretim Okullarında  2835 öğrenci, tek ortaöğretim kurumu olan Saimbeyli  Lisesinde 582 öğrenci olmak üzere, genel toplam 3417  öğrenci bulunmaktadır. İlçe Öğretmen Norm Kadrosu 183 kadro uygulaması çerçevesinde çeşitli branşlarda ve sınıf öğretmeni ihtiyacı bulunmaktadır. 09/03/2007tarihi itibariyle ilçemizde 145 adet kadrolu öğretmen mevcut olup, Halen ilçemizde 28’Adet sözleşmeli öğretmen görev yapmaktadır.İlçemizde toplam 164 adet derslik bulunmakta(İlköğretimde 150 derslik ,Ortaöğretimde 14 derslik)

İLÇEMİZ OKULLARI

1.SAİMBEYLİ LİSESİ :İlçemizde sadece 1 adet lise olup,bu lisemiz Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim vermektedir.Bünyesinde sadece Muhasebe Bölümü bulunmaktadır. Muhasebe Bölümünde  11. sınıf bulunmamaktadır. Muhasebe bölümünde toplam 34 öğrenci bulunmaktadır. Muhasebe Bölümü 2000 yılında açılmıştır.Bu okulumuzda 582 öğrenci Eğitim-Öğretim görmektedir. Okulun norm kadrosu 28 olup,14 dersliklidir.Bünyesinde 1997 yılında yapılmış olan 200 öğrenci kapasiteli parasız yatılı öğrenci pansiyonu olup, halen 200 Erkek öğrenci  bulunmaktadır.Ayrıca hayırsever vatandaşların katkıları ile 45 öğrenci kapasiteli eski Sanat okulunun tadilatıyla kız öğrenci pansiyonu ilçemiz kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği organizesinde yaptırılarak hizmete açılmıştır.Kaymakamlık talimatıyla kapasite 62’ye Çıkarılmış olup,halen 62 öğrenci kalmaktadır.Bununla birlikte 245 Kapasiteli Kız öğrenci yurdunun ihalesi 28.09.2006 Tarihinde yapılmış olup,inşatı devam etmekte 2007 Ağustos ayında hizmete girecektir.

2.ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU: 4 katlı ve 2 katlı toplam 24 derslikli olmak üzere iki bina şeklinde Eğitim-Öğretim görülmekte,okulda 364 öğrenci Eğitim görmekte,normal Eğitim yapılmaktadır. okulumuzun norm kadrosu 19’dur.

3.FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU: 3 katlı 11 derslikli okulumuzda 148’Öğrenci eğitim görmekte,normal eğitim yapılmakta.Aynı zamanda taşıma merkezi olan okulumuzun norm kadrosu 9’dür.

4.HİMMETLİ İLKÖĞRETİM OKULU: 3 katlı ve tek katlı iki ayrı binada 14 derslikli okulumuzda 324  Öğrenci eğitim görmekte ,aynı zamanda taşıma merkezi olan okulumuzun norm kadrosu 18’dir.

5.KARAKUYU İLKÖĞRETİM OKULU: 2 katlı 8 derslikli ve ayrıca 2 derslik ek bina olmak üzere 10 derslik bulunmaktadır.Okulumuzda 297 Öğrenci eğitim görmekte ,normal eğitim yapılmakta.aynı zamanda taşıma merkezi olan okulumuzun norm kadrosu 18’dir.

6.ÇATAK İLKÖĞRETİM OKULU: 2 katlı 9 derslikli (1 derslik yemekhane) okulumuzda 160’Öğrenci eğitim görmekte,normal eğitim yapılmakta ,aynı zamanda taşıma merkezi olan okulumuzun norm kadrosu 10’dur.

7.ÇERALAN İLKÖĞRETİM OKULU: Tek katlı 5 derslikli okulumuzda 233 öğrenci eğitim görmekte,ikili Eğitim yapılmakta. okulumuzun norm kadrosu 14’dir.

8.SAİMBEYLİ Y.İ.B.O: 4 Katlı  28 derslikli  1’Adet pansiyonu olan okulumuzda 389’Öğrenci Eğitim Öğretim görmektedir. Yatılı olarak 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında eğitime açılmıştır .Okulumuzun norm kadrosu 23 dir.               

9. 27’Adet birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulumuz mevcut olup, bunlar: 1.Aksaağaç İÖO 2.Ayvacık İÖO 3.A.Akgölek İÖO 4.Beypınarı İÖO 5.Cıvıklı İÖO 6.Cıvıklı-Zoplar İÖO 7.Cumhurlu İÖO 8.Çorak İÖO 9.Değirmenciuşağı İÖO 10.Eyüplü İÖO 11.Gökmenler İÖO 12.Kapaklıkuyu İÖO 13.Karakuyu-Sülmen İÖO. 14.Halilbeyli İÖO 15.Kandilli İÖO 16.Kandilli-Bahçecik İÖO17-Karakuyu Dere 18.Kandilli-Kızılyer İÖO 19.Kandilli-Sarıyakup İÖO 20.Kızılağaç İÖO 21.Mahmutlu İÖO 22.Naltaş İÖO 23.Gürleşen İÖO 24.Payamburnu-Topallar İÖO 25.Yardibi İÖO 26.Yardibi-Ortaoba İÖO 27.Yeniköy İÖO

YAYGIN EĞİTİM DURUMU

İlçemizde Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü kendi binasında faaliyetlerini sürdürmekte, 220M Salonu 170 Adet koltuk kapasitesi ,Mültivizyon sistem kurulu olarak hizmet verilmektedir.2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında planlama neticesinde 13’Adet,çeşitli branşlarda, kurslar açılmıştır (8’adet kilimcilik ,1’adet makine nakışı,1’adet Giyim,3’Adet Bilgisayar)9’Adet öğrencilere yönelik hazırlık(Lise ve İlköğretim Öğrencilerine olmak üzere) kurslar açılmıştır.Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Derneğe ait 1 adet 1990 model Renault ( 01 D 9786 plakalı) hizmet aracı bulunmaktadır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı için yapılan plan çerçevesinde kurslar açılmaya devam edilecektir.

ÖZEL EĞİTİM

İlçemizde 01 D 058 Kod no ile 1 adet Özel Şelale Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu faaliyetine devam etmektedir. Bina durumu 4 katlı olup, 86 Öğrenci kapasitelidir. Mevcut öğrencisi 33’dür.1 Yurt Müdürü,1 Belletici,1 Yönetim Memuru ve 1 aşçı personeli bulunmaktadır. Valilik Makamının 10/06/2002 tarih ve 24591 sayılı onayı ile faaliyetine başlamıştır.Kapasite artırımı 31.03.2006 Tarih ve 61641 sayılı valilik oluru ile 86 olmuştur.

ÖĞRETMENEVİ

İlçemizde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait binada hizmet veren Öğretmen evi ve A.S.O bulunmakta oyun salonu ve 18 yatak kapasitesi(8’Adet iki kişilik Oda ,2’Adet Süit oda)  2’Okuma Salonu 1’Müdür Odası,1Adet lokal,1’Adet mutfak,kaloriferli, sıcak su tertibatlı,her oda duş kabinli olmak üzere  hizmet vermektedir.

TAŞIMA DURUMU              

2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında İlçemizde 4 merkez İlköğretim Okuluna (F.S.M. İ.Ö.O.,Karakuyu İ.Ö.O., Çatak İ.Ö.O., Himmetli İlköğretim Okulları) 493 Öğrenci Taşınmakta 493 öğrenciye öğle verilmektedir. 22 yerleşim yerinden 30’Adet araç ile taşıma yapılmaktadır.Bir öğrencinin taşıma yıllık maliyeti 620,73Y.T.L Taşıma toplam yıllık maliyeti 306.022,32 Y.T.L yemek olarak bir öğrencinin Günlük maliyet 1,43 Y.T.L Toplam Yıllık maliyeti ise 149.338,88 Y.T.L  dir.Bu duruma göre İlçemizin yıllık  taşıma ve yemek maliyeti  455.361,20Y.T.L  dir                    

İSTEK VE TEMENNİLER

1.İlçemizde Y.İ.B.Okulu. ile ilgili olarak;

Okul 28 derslikli,pansiyon 366 Öğrenci kapasiteli olup,.2005-2006 Eğitim –Öğretim yılında Eğitime başlamıştır. Acilen sayman , hemşire,taşıt ihtiyacı bulunmaktadır.

2.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iş ve işlemlerin sağlıklı yürümediği en az 2 memur ihtiyacı olduğu, ilçemizde 7 müstakil İlköğretim Okulunda Atatürk ilköğretim okulu dışında hiçbir okulumuzda memur bulunmamaktadır. Bu okullarımıza memur ve hizmetli verilmesi,

3.İlçemiz Saimbeyli Lise bünyesinde iki ayrı binada (kız ve  erkek ) Pansiyon olduğu,okulda hiç memur olmadığı,pansiyon işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için 2 memura ve en az 2 hizmetliye acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

4.İlçemiz Coğrafi yapısı gereği oldukça dağınık ve arazi yapısı dağlık olduğundan okullarımızı ziyaretlerimiz güç olmakta ,bu hususta  hizmet aracına ihtiyaç duyulmaktadır.

5.Kırtasiye,ulaşım ve özellikle fotokopi ve bilgisayar (bakım,kartuş,toner ve yıllık versiyon sözleşmelerinde) ödenek hususunda oldukça zorlanmaktayız.Bu kalemlerden yeterli ödeneğin gönderilmesi,

6.İlçemizde Aksağaç İlköğretim Okulu müstakil okul olmadığı halde 150 öğrencisi olup,23  öğrencide ikinci kademe öğrencisi  olarak Karakuyu ilköğretim okuluna taşıma ile birlikte toplam 173 öğrencisi mevcut tur .halen bu okulumuzda 150 öğrenci 3’derslikte eğitim öğretim görmektedir.buraya acilen 8 derslikli okul ihtiyacı duyulmaktadır.bu hususta okul için gerekli arsa temin edilmiş, gerekli evraklar vilayete gönderilmesine rağmen 2007 programına alınamamıştır.Acilen okul ve lojman ihtiyacı bulunmaktadır.  

7. İlçemizde Çeralan İlköğretim Okulu 233 öğrencisi olup,.halen bu okulumuzda 233 öğrenci 4’derslikte eğitim- öğretim görmektedir.buraya acilen 8 derslikli okul ihtiyacı duyulmaktadır.bu hususta okul için gerekli arsa temin edilmiş, gerekli evraklar vilayete gönderilmesine rağmen 2007 programına alınamamıştır.acilen okul ve lojman ihtiyacı bulunmaktadır.  

8.Müstakil köy okullarında lojman yetersizliği had safhada olduğu,çoğu kez öğretmenlerin köy evlerinin bir odasında veya oldukça sağlıksız ortamlarda barındıkları evli personelin zorlandıkları bu durumun eğitim öğretime olumsuz yansıdığı göz önünde bulundurularak;Karakuyu,Çeralan,Çatak,ilköğretim okullarında bir planlama ile acilen lojman yapılması gerekmektedir.

Ekonomi

İlçe ekonomisi % 90 oranında tarım, hayvancılık ve orman işçiliğine dayanmaktadır. İlçemizde bazı vatandaşlarımız, yılın belli aylarında başka illerine çalışmaya giderek geçimlerini temin etmektedirler. İlçemizde önemli tarım ve sanayi tesisi yoktur.

İlçede yetişen başlıca ürünler buğday, arpa, nohut, üzüm, elma, erik, hurma ve kiraz şeklindedir. İlçemizde Tarım Kredi Kooperatifi mevcut olup, ilçede bulunan çiftçilerin gübre ve zirai ilaç ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İlçeye bağlı köylerde 14 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır. İlçemizde tarım arazilerinin kıraç ve verimsiz olması nedeniyle beklenen verim alınamamaktadır. Bunun için sebzeciliğe ve meyveciliğe yönelim vardır.

İlçenin en önemli gelir kaynağı olan kirazın en çok yetiştiği bölge Gürleşen Köyü ve ilçe merkezine bağlı Kale Sekisi bölgesidir. Ancak Kale Sekisi bölgesinde sulama imkanı olmadığından yetişen ürünün kalitesi ve rekoltesi düşük olmaktadır.

İlçede hayvancılık faaliyetlerinin büyük kısmı küçük baş hayvan yetiştiriciliği şeklindedir. İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı 25 Köyde yaklaşık 5 bin adet büyükbaş hayvan, 20 bin adet küçükbaş hayvan olduğu tespit edilmiştir.

Fenni arıcılık da ayrı bir gelir kaynağı olup, ilçede yaklaşık 5 bin adet arı kovanı mevcuttur. Bunlardan yaklaşık 50 ton civarında bal üretilmektedir.

Ayrıca ilçemizde üç adet büyük alabalık üretim çiftliği bulunmakta olup bunlardan yıllık yaklaşık 200-250 ton civarında alabalık üretilmektedir.

İlçenin diğer bir önemli gelir kaynağı olan ormancılık, Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerince yapılmaktadır.

İlçemizde Ziraat Bankası mevcut olup, tasarruf ve kredi bankacılığı fonksiyonunu yerine getirmektedir.

M.T.A. Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğünce ilçemiz sınırlarında bulunan madenlerimiz  ve yerleri :

MADENİN CİNSİ        MADENİN YERİ

Aliminyum           Gümüklütepe, Kızılçatepe, Gökmenler, Küçükakçatepe,Kolumbeyli

Demir                           Aşılık, Koburluk, Beypınarı

Fosfat                           Beypınarı

Linyit                            Himmetli

Sağlık

İlçemizde sağlık hizmetleri Merkez, Çatak ve Karakuyu Sağlık Ocakları ile bunlara bağlı toplam 6 Sağlık Evi ile yürütülmektedir.

Merkez Sağlık Ocağı 3 Doktor, 1 Hemşire, 1 Ebe, 3 Hizmetli ve 1 Şoför ile ilçe merkezi ve toplam 26 köye hizmet vermektedir. Merkez Sağlık Ocağına ait 2 adet ambulans bulunmakta olup 1 Poliklinik, 1 Acil ve 1 Aile Planlaması servisleri ile hastalara hizmet vermektedir.

Sağlık Ocaklarının ve Sağlık Evlerinin lojmanları mevcuttur. Ancak Merkez dışındaki sağlık ocakları ve sağlık evlerinde Doktor bulunmaması, diğer personelin de eksik olması Merkez Sağlık Ocağına olan yükü artırmaktadır.

Merkez Sağlık Ocağı bağlı tüm köylerin aile planlaması ve doğum hizmetlerini yürütmekte ve okul aşılarını yapmaktadır.

Hastalıkların ağırlığını enfeksiyonların oluşturduğu ilçemizde bebek ölüm oranı % 0,16'dır.

İlçemizde 2 Eczane bulunmaktadır.

turkyo-beno

 

BENQ MP525P Video Projektör

No tags for this post.

Leave a Reply