Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya
adana-pozanti1

Tarihi

Akdeniz Bölgesi'nde, Adana İline bağlı bir ilçe olan Pozantı, doğusunda Aladağ ve karaisalı ilçeleri, güneyinde yine Karaisalı ilçesi ve Mersin ili, güneybatıda Mersin, batı ve kuzeyde de Niğde ile çevrilidir. İlçe toprakları ilin batı kesiminde, yüksek ve engebeli bir alanda yer alır. Akarsu vadileri ile derin bir şekilde yarılmış olan ilçe topraklarını Orta Toroslar engebelendirir. Aladağlar'ın uzantısı olan Karanfil Dağı ilçenin kuzeydoğusunda 3.059 m.ye ulaşır. Akdağ ise ilçe merkezinin hemen güneydoğusunda 2.424 m.ye erişir. Dağların yüksek kesimleri göknar, kızılçam, sedir ve karaçam ormanları ile kaplıdır.
İlçe topraklarından kaynaklanan suları toplayan Ecemiş (Körkün) Çayı ve Pozantı Deresi (Çakıt Suyu) ilçe sınırları dışında Seyhan Baraj Gölüne dökülür. Adana'ya 110 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 772 km2, 2000 Yılı genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre toplam nüfusu 21.756'dır.
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında buğday ve üzüm gelmektedir. Az miktarda arpa ve baklagiller yetiştirilir. Hayvancılıkta genellikle kıl keçisi ve koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçenin doğal değerlerinden olan kıl keçileri için Karanfil dağı'nda kurulmuş bir üretme istasyonu bulunmaktadır. İlçe topraklarında krom yatakları vardır.
Pozantı ilçesi, ismini yakınında bulunan Doğu Roma şehri olan "Podantrani’den almıştır.
İlkçağdan bu yana Anadolu'nun iç kesimlerini Akdeniz kıyısına bağlayan doğal ulaşım yollarının geçtiği bir alanda yer almıştır. Tarihine ait fazla bilgi bulunmamakla birlikte, Yöre, Hititlerin , Perslerin, Romalıların , Bizanslıların ve Abbasilerin, egemenliği altında kalmıştır.
Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1071'de Türklerin eline geçmiştir. 1517 yılında da Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1914-1917 yılları arasında demiryolunun bölgeye gelmesi ile Pozantı’da kesin yerleşim düzenine geçilmiştir. Bir yıl Fransızların işgaline uğrayan yöre halkı direnişe geçmiş ve 1920 yılında Pozantı işgalden kurtulmuştur. Bu dönemde Yeni Adana ismi ile il merkezi, sonra da bu statüsünü kaybederek Karaisalı’ya bağlı bir bucak merkezi olmuştur. 1954 yılında da Adana’ya bağlı ilçe merkezi durumuna getirilmiştir.
Pozantı İlçesi'nin 8 km.güneyinde, Toros Dağları eteğindeki Börücek mesire yeri ise doğal güzelliklerinden biridir.

 

adana-pozanti2

Kültür ve Tarihi Eserlerİlçede geleneksel toplumsal yaşama bağlı olarak kültür de geleneksel yapıda sürmektedir. Yaylacılığın yoğunlaştığı 1985 yılından bu yana farklı kültürleri taşıyan insanların bir arada olması sonucu, şehirsel alanlar (Pozantı ve Akçatekir) ve yayla kesimlerinde (Alpu, Fındıklı, Kamışlı, Belemedik) kültürel değişimler gözlenmektedir. Ancak aynı bölge (Çukurova) insanları bir araya toplandığından, ciddi kültürel farklılık ve uyumsuzluk görülmemektedir.

Tarih boyunca bir geçiş bölgesi olan Pozantı, önemli tarihi olaylara sahne olmuştur. Adana'nın kurtuluşunda yönetim merkezi olarak önemli hizmetler gören Pozantı Cumhuriyetten sonra Gelişmeye başlamıştır.

adana-pozanti3

İLÇENİN ÖNEMLİ TARİHİ ESERLERİ:

AKKÖPRÜ

Hemen yakınında bulunan Şekerpınarın dan dolayı Şekerpınarı köprüsü de denilen Akköprü bir ortaçağ köprüsüdür. Orta çağ tabiri belli bir tarih değildir.Romalılardan Fatih Sultan Mehmet’ e kadar çok geniş bir zamanı kapsar. Roma – Bizans kadar, İslam ve Selçuklular devride bu zaman içine girer ancak IX yüzyılda halife Mem’ munun Binansa karşı seferinde köprünün mevcut olduğu ( K:ENER ) kaynaklarda belirtildiğinden köprü bu tarihten önce ( 833 ) yapılmış olmalıdır. XIV. Yüzyılda Karaman oğullarının bir gümrük noktası olarak kullanılan Akköprü, XIV. Yüzyılda Gülek Beline hakim Koca Mehmet Paşa zamanında da onarılmış olduğu tahmin edilmektedir. XIX. Yüzyılda ise Mısırlı İbrahim Paşa tarafından onarıldığı ( A.JANKE ) tarihsel kaynaklarından anlaşılmaktadır. Köprü kagir ve tek gözlüdür. Boyu 83 metre, genişliği 5,70 metre ve kemer açıklığı 10,35 metredir. Her iki kıyıdan orta kemere doğru yükselen meyilli bir şekli vardır. T.C. mülki idare sınırlarına göre Adana Niğde il sınırında bulunmaktadır. Akköprü, Çiftehan – Pozantı demiryolu arasında ve demiryolunun hemen doğusunda bulunmaktadır. Köprü civarı oldukça sarp dağlarla kaplıdır. Köprünün hemen kuzeyinde şeker pınarı kaynağı ve şeker pınarı turistik lokantası karayolundan dinlenme yeridir. Köprü sarımtırak renkli kesme taşlarla yapılmıştır. Köprü geçirdiği onarımlar sayesinde günümüze kadar gelebilmiştir.

 Köprü zaman içinde pek çok onarım geçirmiştir. Ancak her onarımda aynı temeller üzerine kurulduğu ana hatta fazla bir değişiklik yapılmadığı söylenebilir. Köprüye ilişkin elde edilen en eski belge olarak 1970 yılında çekilen fotoğraflar bulunmaktadır. Köprünün 1982 ler de hasar gördüğü, ancak bu hasarların özellikle doğu taraftaki tempan ortaya çıktığı, köprünün kemerinde herhangi bir hasar olmadığı görülmektedir.

1984’ de yapılan onarımda, Adana – Ankara yolu tarafından köprünün tempon duvarlarının yükseltilerek ve korkuluk üzerine beyaz renkte tek parça taşlar konularak müdahaleler yapıldığı, ancak 1985’ de bu olumsuz müdahalelerin kaldırılarak köprüye 1900 yıllarındaki biçiminin verildiği ve taşıt trafiğine kapatılarak yaya amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Bu son onarımlarda köprü tamponları moloz taş duvar tekniği ile çeşitli cinste ve büyüklük de taşlar kullanılarak örülmüştür.

Ekim 1991 de olan taşkında köprü oldukça hasar görerek büyük bir kısmı yıkılmıştır. Yıllarca hasarlı olarak kalan Ak köprü Adana Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 13.07.1999 gün ve 3490 sayılı kararı ile onaylanarak rölöve, retitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultusunda 2000 ve 2001 yıllarında restore edilerek günümüzdeki halini almıştır.

İBRAHİM PAŞA TABYASI

Tabyanın Osmanlı döneminde İbrahim Paşa tarafından inşa ettirildiği sanılmaktadır. Toros dağları üzerinde tekir boğazına hakim bir tepe üzerinde oval planlı olarak yapılan tabyanın duvar örgüsünde yöresel taş malzeme kullanılmış olup, duvarların iç ve dış yüzeyleri küçük dörtgen düzgün kesme taş ile örülmüş duvar araları moloz taşlarla doldurulmuştur. Doğu ve Batı yarım daire Burç şeklinde düzenlenen tabyanın, batı cephesi temel seviyesine kadar yıkılmış, doğu cephesi sağlam vaziyettedir. Kuzeyden ana girişi olan tabyanın iç kısmında tonozlu mekanlar yer almakta olup, tabyanın su sarnıcı ve diğer bölümlerinden bir kısmı günümüze kadar sağlam biçimde gelebilmiştir. Tabyanın üst kısmında ise tabyayı çepe çevre saran iç kısımları tuğla örülü, basık kemerli mazgal delikleri bulunmaktadır. İbrahim Paşa tabyası Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek kurulunun 13.02.1986 gün ve 1829 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.10.1993 gün ve 1549 sayılı kararı ile ise Tabyanın korunma alanı sınırları 1/25000 ölçekli harita üzerinde belirlenmiştir.

ANIT AĞAÇLARI

Pozantı ilçesi sınırlarında 3 adet ağaç mevcuttur. Bunlar Çetinlik Dağı orman arazisi içinde bulunan Sedir ağacı, Belemedik köyünde bulunan Çınar Ağacı ve Bürücek Yaylasında bulunan Ceviz Ağacıdır. Kurulumuzun 22.10.2004 gün ve 200 sayılı kararı ile tescil edilen Sedir Ağacının 635 yaşında, kurulumuzun 26.11.2004 gün ve 245 sayılı kararı ile tescil edilen Çınar ağacının 200 yaşında, kurulun 27.01.2005 gün ve 331 sayılı kararı ile tescil edilen Ceviz Ağacının 380 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

ANAHŞA KALESİ

Geç Bizans dönemi yapılarından Anahşa Kalesi Pozantı – Ankara D-750 karayolunun batısında ulaşılması oldukça zor ve 1800 m yüksekte, vadiye hakim bir savunma kalesi olarak yapılmıştır. Güney tarafı sarp ve kayalıktır. Geniş bir tepe üzerindedir. Kuzeyde iki burun vardır. İç kısmında ise tonozlu yapılar ve su sarnıçları yer alır. Üst kısmında bilhassa doğu ve batıda mazgal dedikleri kaleyi çevrelemektedir. Kaleye ana giriş kuzeydendir. Anahşa Kalesi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksel Kurulunun 13.02.1986 gün ve 1829 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Kurulun 26.11.2004 gün ve 244 sayılı kararı ile de korunma alanı sınırları belirlenmiştir.

İlçenin Turizm Konumu

Pozantı, Çukurova Bölgesini ve Akdeniz kıyılarını İç Anadolu’ya bağlayan en kolay ulaşım yolu üzerinde bulunmaktadır. Sözü edilen ulaşım kolaylığı aynı zamanda turizmin Pozantı’dan geçerek bir taraftan İç Anadolu’ya (Kapadokya, Ihlara Vadisi, Konya, Ankara, Kayseri) diğer taraftan Akdeniz Bölgesi (Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin (Şanlıurfa, Diyarbakırr, Mardin) ulaşımını sağlamaktadır. Bölgede Aladağ Milli Parkı ve Demirkazık zirvesi, Çiftehan kaplıcaları, Ulukışla Karagöl ile Bolkar dağları özellikle yazın turizmin yoğunlaştığı alanlardır. Bu alanlara giden insanlar Pozantı’da konaklayarak günübirlik gidip gelebilmektedir. Günübirlik konaklama giderek yaygınlaşmaktadır. Halihazırda bu kişilere ilçede konaklama dışında diğer turizm imkanları (organizasyon, turlar, turistik eşya satışı, alışveriş mekanları vb) sunulamamaktadır.

Turistik Tesisler

Pozantı ilçesindeki yeme-içme tesisleri Adana-Ankara karayolunun yarattığı mola olanakları ile büyük bir potansiyele sahiptir. Her gün binlerce kişiye hizmet vermektedir.
Pelit Tesisleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli bir işletmedir. Ayrıca, Topbaşlar Restoran, Doğan Tesisleri, Akün Tesisleri ve Tünel Restoran ilçede faaliyet gösteren diğer yiyecek-içecek ve dinlenme işletmeleridir.
İlçedeki belediye belgeli konaklama tesisleri Arıkan Oteli, Cumhuriyet Oteli ve Yurtçu Oteli’dir. Büyük bir kısmının tamamlandığı 60 yatak kapasiteli Sezer Oteli, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na işletme belgesi için başvuruda bulunmuştur. Ayrıca, bölgenin turizm arz kapasitesini arttıracak bir diğer tesis de, inşası halen sürmekte olan bakanlıktan yatırım belgeli 4 yıldızlı Toroslar Tatil Köyü’dür.

Kar Turizmi

Pozantı İlçesinde kış aylarında yoğun kar yağışı görülmektedir. Akdeniz iklim kuşağında yaşayan Adana insanı, özellikle hafta sonları günübirlik gezilerle ilçeyi ziyarete gelmektedir. 
Akdeniz iklimi nedeniyle Çukurova Bölgesinin kışları 1-300 rakımları arasına kar yağmamaktadır. Bu nedenle kar yağış alanları bölge insanı için cazibe alanı oluşturmaktadır. Ulaşım kolaylığı nedeniyle başta Adana kent merkezi olmak üzere kentte oturanlar günübirlik kar görmek amacıyla ilçeye seyahatler düzenlenmektedir. Ancak ihtiyaçlarını giderek yeterli altyapı ve tesis bulunmamaktadır.

Kayak Turizmi

Elmalı Boğazı mevki Adana’ya 80 km, Tarsus’a 50 km, Niğde’ye 100 km uzaklıktadır. Pozantı içinden geçen TEM otoyoluna 12 km uzaklıktadır. Tesisin denizden yüksekliği ise 1.850 metredir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Kayak Merkezi kurulması planlanan ve 1994 yılında inşaatına başlanan Kayak Eğitim Merkezi atıl vaziyettedir. Öngörülen bu projenin hayata geçirilmesi ile bölgede kayak sporunun yaygınlaşacağı, dolayısıyla kış aylarında durgunluk dönemine giren yöre ekonomisinin canlanacağı ve önemli ölçüde gelir artışı elde edileceği tahmin edilmektedir. 
Kayak Eğitim Merkezi için öngörülen proje alanı kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan Bolkar Dağları eteklerinde yer almaktadır. Batıda tepeciklerle başlayan Bolkar Dağları, kuzeydoğuya gidildikçe yükselerek belirgin bir dağ sırası haline gelmektedir. Yükseklik batı kısımlarda 2.500 metrenin altında, orta kısımlarda 3000 metre civarında, kuzeydoğuda ise 3.500 metrenin üzerine çıkar. Bolkar Dağları üzerindeki önemli doruklar Medetsiz Tepesi (3.524 m), Gavur Dağı (3.337 m), Yıldız Tepe (3.314 m), Meydan Dağı (3.312 m) ve Hacıhalil Dağı (3.107 m) dir. Bolkar Dağlarının uzunluğu yaklaşık 150 km, genişliği ise 40-50 km kadardır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Elmalı Boğazı mevkiinin Turizm Merkezi ilan edilmesi hususunda hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşüne sunulmuştur.  Bölgenin “Turizm Merkezi” ilan edilmesinin yaratacağı turizm arz potansiyeli, bölgede spor klüplerinin kamp yapmalarını, bir kongre turizm merkezi olan Adana ili şehir merkezine gelen turistler için alternatif tatil olanakları yaratacaktır. Bunun yanı sıra, yaz aylarındaki yayla turizmine de katkıda bulunarak Torosları ülkemizin çok özel ve farklı bir turizm merkezi haline getirecektir.

Dağ ve Doğa Turizmi (Rafting, Trekking, Bisiklet, Atlı Doğa Yürüyüşü)  

Toroslar ve Anti–Toroslar her türlü dağ turizmi, doğa yürüyüşü (trekking) turizmi için uygun koşullar sağlamaktadır. Yükseltisi üç bin metreyi aşan dorukları tırmanma, bunun daha alt kolları ise doğa yürüyüşleri için ideal ortamlardır. Pozantı yakınlarında Kamışlı Köyü, Karanfil ve Pozantı dağlarına yakın olan yerleşme ve çevresinde konaklama yaparak, kamp kurarak söz konusu doruklara ulaşma ve tırmanış yapma olanağı mevcuttur. Bu bölge ayrıca, günümüzde bu amaçla yoğun olarak kullanılan Niğde sınırları içerisindeki Çamardı mevkiine de yakındır.
Adı geçen dağlarda yürüyüş parkur alanları tespit edilerek projeleri çıkartılmış, bu projeler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilerek onaylanmıştır. Ancak Bakanlık tarafından bu parkur alanlarında bulunan dinlenme noktalarına herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Bu bölgeler turizm acentelerinin girişimini beklemektedir. Ayrıca bu yerlerin tanıtımı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sportif faaliyetlerinde belirtilen güzergâhları kullanması için koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce bölgede at ile doğa yürüyüşü (atlı sporlar) yapılabilecek birtakım güzergâhlar da tespit edilmiş ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirilmiştir. At ile doğa yürüyüş güzergahının başlangıç noktası Pozantı ilçesi-Armutoluğu Yaylası-Kızıldağ yaylası güzergahı ile – konaklama ve bitiş noktası Kızıldağ yaylasıdır.
-Tırmanma turizmi için Karanfil dağı uygun sahalar sağlamaktadır. 
-Kanyon turizmi için Toroslardan geçen Çakıt Suyu’nun yatağı ve Körkün Çayı yatağı bulunmaktadır.
– Rafting turizmi için Çakıt suyu imkan tanımamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konu ile ilgili olarak bu güne kadar herhangi bir tespit çalışması yapılmamıştır. Yapılan inceleme sonucunda Çakıt Suyu’nun debisinin mevsimsel olarak çok düşük olması ve yatak eğiminin yetersizliği nedeniyle rafting sporu uygun olmadığı belirlenmiştir. 
– Bir diğer turizm hareketliliği de av turizmidir. Pozantı – Çakıt Irmağı, Karanfil ve Demirkazık Dağları, Hacer Ormanı, Kızıldağ, Aladağlar ve Toros dağlarında yabankeçisi, ala geyik ve karaca gibi nadir av hayvanlarının neslinin korunması için Orman Genel Müdürlüğü’nce koruma ve kontrol sağlanmaktadır. Pozantı – Karanfil Dağı ve Demirkazık Dağı avlaklarında yabankeçisi (Capra aregagrus) ve yaban domuzu (Sus sefora) av turizmine sunulmuştur.

adana-pozanti4

Karayolu

Pozantı ilçesinin il merkezine uzaklığı 112 km’dir. Ulaşım otoyol ve ilçemizden geçen D-750 karayolu ile sağlanmaktadır. Bu yolda kış aylarında aşırı kar yağışı sonucu çok kısa süreli kapanmalara rastlanmaktadır. İlçede otoyol çalışmaları halen devam etmektedir. İlçe sınırları içerisinde 18.498 km uzunlukta otoyol, 9 adet viyadük, 2 adet kavşak köprüsü, 2 adet alt-üst geçit köprüsü, 6 adet alt geçit, 2 adet tünel yapımı devam etmektedir. Otoyol Pozantı’ya Doğu ve Batı istikametinde bağlanacaktır.       Tarsus-Pozantı Karayolu Üzeride bulunan Akçatekir beldesine (14 km) hem karayolu hem de otoyol ile ulaşılması mümkündür. Pozantı-Kamışlı-Çamardı Karayolları üzerinde (22 km) Kamışlı, Alpu ve Fındıklı köyleri bulunmaktadır. Adı geçen bu yollar Karayolları V. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda ve asfalttır.

İlçede 16 köy ve 11 bağlı olmak üzere toplam 27 yerleşim yerine 117 km yol ile hizmet götürülmektedir.

Belemedik köyüne D.D.Y tarafından ayrıca ulaşım sağlanmaktadır.

İlçede toplam 506 km orman yolu bulunmaktadır. Bu yolların her yıl orman idarelerince yıllık onarımları yapılmaktadır. Ayrıca maden yataklarına yönelik yollar bulunmakta (40 km), açılan ocaklar için yeni yollar yapılmaktadır.

Tarla içi yolların yapımı Köy Hizmetleri Döner Sermaye Müdürlüğüne bedelinin yatırılması halinde araç kiralanarak yapılmaktadır.

Demiryolu

Pozantı ilçesi demiryolu istasyonundaki ana hattın yapılmasından sonra 4 adet istasyon yolu yapılarak 1912 yılından bu yana demiryolu tren trafiğine açık bulundurulmaktadır. Adana, Ankara, Niğde, Kayseri, Konya bağlantılı her gün ulaşım sağlanmaktadır. İlçedeki tüm köylere yılın her mevsiminde ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Hayvancılık

Pozantı’da bulunan ormanlık ve dağlık alan içinde ve yaylaklarda yaşayan yaban hayatının bazı türleri bulunmaktadır. Ormanlar içine yerleşmiş kurt, sırtlan, tavşan, tilki, porsuk, kuyruksüren, domuz çokça bulunan türlerdendir. Sıradağların yükseklerinde yaban keçisi bulunmaktadır. Karanfil Dağı’nda bulunan yaban keçileri koruma altına alınarak çoğalmaları sağlanmış, yapılan en son sayımlarda 687 adet yaban keçisi tespit edilmiştir. Bu sahada 1990 yılından bu yana av turizmi yapılmamaktadır.

Eskiden bu yaylalarda yaşayan yaban koyunu, alageyik yok olmuştur. Son yıllarda çok seyrek görülen toros ayısının nesli de tükenmek üzeredir.

Kartal, akbaba, şahin, doğan, delice, bülbüller, güvercinler, kukumav, arapbülbülü, saksağan, kargalar, baykuşlar, ardıç kuşları, kuyruk sallayan, keklik, karatavuk gibi kuşlar kurbağalar, yılanlar, kertenkeleler, çok miktarda böcek, örümcek, yumuşakcalar, dere içlerinde kaya sazanı, yılan balığı bulunmaktadır.

Çakıt ve Körkün çaylarında bir miktar sazan balığı yaşamakta, Körkün’de seyrek de olsa alabalığa rastlanmaktadır. Bunların yaşamları, kirlilik ve tarım ilaçları nedeniyle büyük tehlike altındadır

 turkyo-adobe

Adobe Flash Pro CS5.5 Ver. 11.5 Windows Turkish Upgrade

No tags for this post.

Leave a Reply